Най-големите превишения на нормите за замърсяване с фини прахови частици през 2014 г. са във Видин, Монтана и Ловеч. Това стана ясно от представения Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2014 г.

Данните представи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, след като докладът бе приет от Министерски съвет.

Министър Василева заяви, че за тази година тенденцията по отношение замърсяването с фини прахови частици е положителна. Тя обясни, че от 30 автоматични станции за мониторинг, в две вече не се наблюдава превишение на нормите и това са станциите в градовете Добрич и Варна.

Превишенията са по-малко като брой и с по-ниска тежест спрямо превишенията от предходни години. Тенденцията е видима. Всички инвестиции, които се правят на общинско ниво, подобряването на състоянието на пътната мрежа, дават резултати”, коментира министър Василева, като подчерта, че в последните две години България постига добри резултати, които в голямата си част са близки до средните за европейските държави.

По отношение на регистрираното замърсяване с фини прахови частици за периода през 2014 г. бе изтъкнато, че те са 7-пъти повече през зимния период, което е резултат от използването на твърдо гориво за отопление. За периода 2011 -2014 г. има намаление на праховата концентрация за градовете Перник, Пловдив, София, Благоевград, Кърджали.

Министър Василева констатира, че замърсяването с фини прахови частици е предизвикателство и за редица европейски държави.
„Независимо от предприетите мерки на европейско ниво в 22 страни на ЕС са регистрирани превишения на установените норми за периода 2013-14 г.”, коментира екоминистърът ни.

За района на Гълъбово има установено превишение на серен диоксид два пъти през 2014 г.

По отношение на парниковите газове, бе изтъкнато, че най-ниски са били нивата през 2001 г, а през 2014-та година най-голям дял на общите емисии на парникови газове - 75%, са от сектор енергетика, 9% - селско стопанство, 8% - отпадъци и индустриални процеси.