По данни от бизнес анкетите на Националния статистически институт през септември 2017 г. показателят на доверие в промишлеността намалява с 1.9 пункта в сравнение с август 2017 година.

През юли 2017 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство показва ръст от 4.2% спрямо съответния месец на 2016 година (предварителни данни). На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 6.3%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.4%, и в добивната промишленост - с 0.8%.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2017 г. възлиза на 24 149 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 405 лв. от стойностния обем на показателя.

През юли 2017 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 1.6 пункта в сравнение с нивото си от април. Общата оценка на икономическата ситуация през последните 12 месеца се подобрява - балансовият показател расте с 3.9 пункта.

През юли 2017 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, бележи ръст от 2.4% в сравнение със същия месец на предходната година. За индивидуално потребление на населението през второто тримесечие на 2017 г. се изразходват 67.4% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2016 г. е 4.1% .

През второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 171.7 хил., от които 1 681.4 хил. са мъже и 1 490.4 хил. - жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.2%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 2.7 процентни пункта. При мъжете този дял е 57.6%, а при жените - 47.2%. През второто тримесечие на 2017 г. безработните лица са 213.9 хил., а коефициентът на безработица - 6.3%. В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. броят на безработните лица намалява с 51.7 хил.

През юни 2017 г. средната работна заплата е 1 027 лв. и намалява с 0.8% в сравнение с предходния месец. Спрямо юни 2016 г. ръстът е 9.7%.

Според оценките на мениджърите в промишлеността през септември 2017 г. в сравнение с август се регистрира леко понижение на осигуреността на производството с поръчки от чужбина (с 0.9 пункта).

Износът е 2 371 млн. евро за юли 2017 г., като се повишава с 322 млн. евро (15.7%) в сравнение с този за юли 2016 г. Вносът за януари - юли 2016 г. намалява на годишна база със 7.0%.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги през второто тримесечие на 2017 г. е положително. Износът на стоки и услуги се увеличава с 6.5%, а вносът на стоки и услуги се увеличава със 7.7% .

През август 2017 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 0.7% в сравнение със същия месец на 2016 година. Най-голямо намаление на цените е регистрирано в групата "Развлечения и култура" - с 3.2%. През второто тримесечие на 2017 г. индексът на цените на жилищата нараства с 8.6% в сравнение със същото тримесечие на 2016 година.

През август 2017 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР2 се понижава в сравнение с август 2016 г. с 0.05 процентни пункта - от 0.15 до 0.10%.

Кредитите на Нефинансови предприятия и домакинства и НТООД2 през август 2017 г. възлизат на 50.610 млрд. лева. И бележат ръст с 2.8% на годишна база през август 2017 г. През август 2017 г. обменният курс на лева спрямо долара достига 1.65 лв. за 1 щатски долар.