През януари 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 3.0% спрямо същия месец на 2020 г. и е в размер на 3 306.9 млн. лева. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Белгия и Франция, които формират 71.9% от износа за държавите - членки на ЕС.

През януари износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия месец на 2020 г. е отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (103.6%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (24.5%) Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (41.5%).

Снимка 526781

Източник: НСИ

Вносът на стоки в България от ЕС през януари 2021 г. спада с 0.5% спрямо същия месец на 2020 г. и е на стойност 3 083.9 млн. лева Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Унгария, Гърция и Нидерландия.

През периода януари - февруари 2021 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 11.6% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 3 051.4 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония, Либия и Руската федерация, които формират 60.3% от износа за трети страни. През февруари 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 0.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 673.4 млн. лева.

През периода януари - февруари 2021 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (20.4%). Най-голям спад се наблюдава в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (54.9%) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (34.0%).

Снимка 526784

Източник: НСИ

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - февруари 2021 г. намалява с 9.0% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 3 867.4 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия и Украйна. През февруари 2021 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 2.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 994.1 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - февруари 2021 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2020 г. е отчетено в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (13.4%) и "Машини, оборудване и превозни средства" (8.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (39.6%).

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - февруари 2021 г. е отрицателно и е в размер на 816.0 млн. лева. През февруари 2021 г. външнотърговското салдо с трети страни също е отрицателно и е на стойност 320.7 млн. лева.

През периода януари - февруари 2021 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 9 669.1 млн. лв., което е с 1.7% по-малко в сравнение със същия период на 2020 година. През февруари 2021 г. общият износ на стоки възлиза на 4 984.2 млн. лв. и нараства с 2.8% спрямо същия месец на предходната година.