Вчера РИОСВ - Пловдив провери сигнал за запрашаване от кариера над с. Белащица. Проверката на документацията показа, че производството от находище "Белащица-юг" е започнало на 27 октомври. Седмица преди това е имало подготовка, а през месец октомври общо девет дни е извършвана експедиция на вече добит и преработен материал. В този период не са извършвани взривни дейности.

Експертите са констатирали, че концесионерът изпълнява даденото от РИОСВ-Пловдив през м. юли тази година предписание за оросяване при възобновяване на добивната дейност, който е с постоянен срок за изпълнение. Към момента на проверката пътищата в базата и пътят от изхода й до включването му в републиканския път Белащица - Гълъбово са омокрени. Оросителната инсталация към транспортните ленти работи, като е осигурена вода към системата. Транспортните средства, с които се изнася преработеният материал са покрити с платнища.

Срокът на концесията е 25 години и той изтича в началото на февруари 2022 година. Работата на кариерата беше спряна след акт на Министъра на енергетиката за спиране концесионния договор, но с решение на Върховния административен съд от 10 юни 2021 г. този акт бе отменен, а дейността на дружеството - възобновена.