С допълнителни 40 млн. лева модерницират второкласни и третокласни пътища от републиканската пътна мрежа.

Средствата са отпуснати по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

Увеличеният размер на средствата предоставя възможност да бъдат рехабилитирани до 6 допълнителни пътни отсечки от приоритизирания списък на Пътната агенция, с което ще се подобри пътната инфраструктура в регионите, както и състоянието на околната среда чрез намаляване на отделянето на вредни емисии на парникови газове.

Общата дължина на пътищата е 664 км. С допълнителните средства общият бюджет на предоставената безвъзмездна финансова помощ за ремонт и рехабилитация на пътна мрежа възлиза на 420,4 млн. лв.

Предоставянето на допълнителен ресурс е след решение на Комитета за наблюдение на регионалната програма, с което размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедура "Регионални пътища" е увеличен с 40 млн. лева.

Процедурата цели да се подобри свързаността до TEN-T мрежата за товари и пътници чрез строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища.