Уеднаквяване на нивото на първоначалната информираност, надграждане на осведомеността и предоставяне на актуална експертна и научна информация на заинтересованите страни и хората за мрежата Натура 2000.

Това се предвижда в проект "Знания за Натура 2000" към МОСВ, представен от държавния експерт от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) Айлин Хасан и ръководителят на проекта Лидия Колев.

Общата стойност на проекта е 4 300 000 лв. От Европейския фонд за социално развитие са отпуснати 3 665 000 лв., а от националното съфинансиране 645 000 лв.

Другата основна цел на проекта е актуализиране на Националната приоритетна рамка за действие Натура 2000 (НПРД). Специфичните цели на проекта са надграждане и създаване на високи нива на познаваемост на ключови моменти от изпълнението на политиките на ЕС за Натура 2000.

Сред другите приоритети на проекта са повишаване капацитета и приноса на заинтересованите страни за постигане целите на Натура 2000 и подобряване на съответствието на мерките, заложени в НПРД с реалните потребности от финансиране.

Айлин Хасан посочи, че дейностите по проекта са насочени и в провеждане на проучвания, създаване и реализиране на интегрирана комуникационна платформа и дигитален маркетинг кампания, чрез които да се осигури повишаване на информираността на населението и заинтересованите страни за постигане целите на Натура 2000.

Предвижда се да бъдат проведени 3 годишни международни форуми, посветени на актуалните теми за Натура 2000.