Правителството прие мерки за подобряване на висшето образование, предложени от Министерство на образованието и науката.

На днешното заседание е решено, че се увеличават коефициентите, по които се умножава базовият норматив за издръжка на обучението за студенти от няколко специалности.

Промените ще обхванат студентите и докторантите в първи курс на обучение, приети през учебната 2019/2020 година.

Става въпрос за следните специалности - "Педагогика", "Икономика", "Администрация и управление" и "Туризъм", "Социология, антропология и науки за културата", "Филология", "История и археология", "Философия", "Религия и теология", "Психология", "Социални дейности", "Право", "Обществени комуникации и информационни науки", "Политически науки", "Математика", "Информатика и компютърни науки", "Биологически науки" и други.

Сред тях е и специалността "Национална сигурност", с изключение на провежданото обучение от военните академии, висшите военни училища и Академията на МВР, за които коефициентът е различен.

Друга промяна, която се предвижда в образователната система, е студентите, за които държавата осигурява средства за издръжката на обучението им по специалности от професионалните направления "Педагогика", "Педагогика на обучението по:  "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика", "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Материали и материалознание", "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, "Металургия", "Химични технологии", "Общо инженерство" и по защитената специалност "Хи ростроителство" от професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия".

Целта е те да получават ежемесечно стипендии в размер на 100 лв. при определени условия, свързани с индивидуалните резултати от задължителните държавни зрелостни изпити или държавния изпит за придобиване на професионална квалификация. Това изменение има за цел да мотивира завършващите средно образование с най-високи резултати от държавните зрелостни изпити да изберат и да се обучават по специалности от професионални направления с особена значимост за развит ето на страната.

Финансово подкрепят висшисти от 1 април

Финансово подкрепят висшисти от 1 април

Основното изискване от кандидатите е да са живели последните 6 месеца в чужбина

Предлаганите промени са с цел усъвършенстване на механизма за диференцирано финансиране, при който е отчетена необходимостта от инвестиции в определени области на висшето образование за осъществяване на подготовката на специалисти съобразно нуждите на българската икономика и преструктуриране към професионални направления, за които се очаква бъдещ недостиг от кадри на пазара на труда.

Една от промените в постановлението за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища е промяната на срока за подаване на заявките на висшите училища за броя на приеманите студенти и докторанти, който е до 10 февруари, вместо, както досега - до 20 февруари.

Учители и IT специалисти ще са най-търсените кадри

Учители и IT специалисти ще са най-търсените кадри

В различните сектори на икономиката ще са необходими и 64 400 работници

С цел усъвършенстване на нормативната уредба се предвижда още броят на приеманите за обучение студенти и докторанти по държавни висши училища и по професионални направления да се определя като произведение от максимално допустимия брой на приеманите за обучение студенти и докторанти по съответното професионално направление за всички държавни висши училища и разпределителен коефициент за всяко виеше училище по съответното професионално направление. За целта е разработена Методика за определяне на разпределителен коефициент за всяк виеше училище по професионално направление.

Максимално допустимият брой на приеманите студенти и докторанти ще е в зависимост още от броя на завършващите средно образование в съответната учебна година и обвързването на профилната структура на висшето образование с потребностите на пазара на труда и на обществото.