Столичната община - бюро „Устойчива София 21" организира днес, 5 юли, в 9.30 ч. кръгла маса на тема "Опазване и развитие на зелената система в София в контекста на европейските изисквания за устойчивост".

По време на дискусията ще бъдат обсъдени въпросите, свързани с Европейските изисквания за постигане на устойчиво развитие и предизвикателства пред столицата, опазването и развитието на зелената система в град София и ще бъдат представени приоритетите в работата на Бюро "Устойчива София 21".

По традиция на различните форуми и кръгли маси, организирани от Бюро "Устойчива София 21", се представят най-важните програми и проекти, изпълнявани на територията на Столична община, анализират се текущите проблеми и се отчитат международните ангажименти към световния процес за устойчиво развитие.

Общинската програма "Местен Дневен Ред 21 - Устойчива София" и Бюрото са институционализирани с Решение № 10 от 7.11.2001 г. на Столичен общински съвет.

Програмата се изпълнява по примера на всички европейски столици и големи градове и навлиза във Втори етап от своята реализация. Бюрото е създадено като механизъм за координиране на общинската политика по опазване на околната среда с икономическите и социалните програми, евроинтеграцията, при активно гражданско участие.

Столична община изпълнява Програмата в партньорство с държавни институции, местна власт, неправителствени организации, международни структури, чрез участието на техни представители.