Върховната административна прокуратура разпореди проверка на строежите в страната, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за гражданите, негодни за използване, застрашени от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят.

Проверката цели да се установи актуалното състояние на въпросните строежи и да се предприемат съответните мерки от страна на кметовете.

В изпълнение на мерките на ВАП териториалните прокуратури възлагат на кметовете на съответните общини проверка.

До момента в страната са проверени 4316 обекта. Били са установени 4319 нарушения, изискващи действия по обезопасяване, възстановяване и ремонт, събаряне и/или провеждане на авариен ремонт. Освен това са издадени 631 заповеди от кметове за премахване на обекти.

До съответните местни органи са отправени 23 предложения от прокуратурите в страната.

Проверката на ВАП продължава.