Вече има възможност за електронно заявяване на т.нар. тротоарно право, което позволява използването на тротоарните площи за търговски цели.

Услугата е достъпна през Портала за достъп до електронни административни услуги https://egov.bg, поддържан от Държавна агенция "Електронно управление", в раздел "Услуги, предоставяни от общинска администрация".

За заявяване на услугата е необходим Квалифициран електронен подпис и профил в Системата "Електронно връчване" на ДАЕУ.

Разрешение се издава за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси; елементи на градското обзавеждане - спирки на масовия градски транспорт, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други. Преместваемите съоръжения не нарушават целостта на настилката под тях.

Разрешението за поставяне е документ, с който се разрешава разполагането на въпросните обекти в имоти - частна, общинска или държавна собственост.

Информация за присъединените към услугата 75 общини, таксите и сроковете на издаване има на https://docs.google.com/document/d/1flHWIIRdjIWyyorCkeYu_EjGlPx3txKPeQA8sb3yeg0/edit

Ако съответната община не е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Портала на ДАЕУ, подаването на попълнения електронен формуляр на заявлението може да се осъществи чрез Системата "Електронно връчване" https://edelivery.egov.bg/.