Започна присъединяване на Столична община към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне е-услуги, съобщи Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ).

Първите присъединени пилотни района са Банкя, Надежда, Сердика и Триадица, които ще предоставят близо 60 услуги изцяло по електронен път на гражданите и бизнеса през Единния портал за достъп до е-услуги на адрес- https://egov.bg/wps/portal

Гражданите ще имат достъп до услугите с квалифициран електронен подпис (КЕП) и с мобилен КЕП на Евротръст и B-Trust, след предварителна регистрация в Системата за е-Връчване.

Регистрация на фирмите става след подаване на подписано с електронен подпис заявление за присъединяване към ССЕВ. Гражданите имат достъп до получени и изпратени съобщения, до съхранявана за тях информация в регистри на първични администратори, както и възможност да управляват профила си.

Профилът на юридическо лице може да се достъпва от едно или повече физически лица, на които е предоставен достъп. Столична община и четирите пилотни от общо 24 столични районни администрации са избрани на база активност на гражданите в заявяването на услуги по електронен път в съществуващата към момента система на СО.

В зависимост от проявения интерес към електронните услуги в четирите пилотни администрации, ще започне присъединяване и на останалите районни структури.