До 31 юли ще се проведат информационни дни, посветени на подготовката на проекти по Грантова схема „Конкурентоспособност" в областите Враца, Велико Търново, Варна, Бургас, Пловдив и София.

Семинарите са част от реализацията на Грантовата схема „Конкурентоспособност", чието начало бе обявено на 7 юли 2006 г. от министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров.

Организатори на информационните дни са Министерството на икономиката и енергетиката в качеството си на Изпълнителна агенция по програма ФАР и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е Звено за изпълнение на проекта.

Грантовата схема „Конкурентоспособност" е част от по-големия проект на Министерството на икономиката и енергетиката по програма ФАР „Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия" и е насочена към български малки и средни предприятия (МСП) от производствения сектор.

Чрез нея предприятията ще получават финансова подкрепа в три направления: обновяване на технологичното оборудване; получаване на консултантски услуги и професионално обучение за персонала на предприятията. Бюджетът на грантова схема „Конкурентоспособност" е 8.74 млн. евро.

Предприятията могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ в размер не по-малко от 10 000 евро и не повече от 50 000 евро. Размерът на предоставената безвъзмездна помощ не може да надхвърля 65% от общата стойност на проекта.

През 2006г. вече стартираха първите две схеми от големия проект на МИЕ по програма ФАР „Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия" - Грантова схема за публично-частно партньорство и Консултантска грантова схема.