На 01 януари 2000 година, преди почти 20 години, влезе в сила Кодексът за задължителното обществено осигуряване (КЗОО) и беше отменен старият Закон за пенсиите, който просъществува в периода от 12.11.1957 до 31.12.1999 г. Беше проведена една реформа, която днес хората, отворили сергии на политическия пазар, масово се надпреварват да отричат, но тогава беше подкрепена от всички социални партньори, както и от международните институции, имащи отношение към проблема, най-вече от Световната банка.

При такова ниво на съгласие и одобрение, можеше да се очаква едно достатъчно сдържано и дори консервативно отношение към пенсионното законодателство. Нормално е да дадеш на хората шанс да планират поведението си и личната си "пенсионна стратегия" в условията на устойчиво и непроменящо се законодателство.

По мнението както на академичните авторитети, така и на хора, които са се "пържили" в управлението на социалната политика, очакванията новото пенсионно законодателство да остане непроменено поне няколко десетки години е било повече от логично и основателно. Периодът на въздържание от излишно законодателстване би трябвало да бъде поне с продължителността на осигурителния стаж, необходим за получаване на пенсия. Най-грубо казано - поне 30 години.

Но подобни сметки се оказаха наивни очаквания на хора, които изобщо не отчитат неудържимата склонност на политиците да се заиграват с всичко, което може според тях да им донесе някакви дивиденти в очите на гласоподавателите, без значение каква точно е "оценката на въздействието" на законодателната ми активност.

В този дух и по този начин от приемането си до днес, Кодексът за задължителното обществено осигуряване, трансформирал се през 2003 година в Кодекс за социално осигуряване (КСО), претърпя безброй изменения, най-вече в частта си за пенсионното осигуряване. Законодателите не се спряха в криво разбрания си ентусиазъм и закономерно превърнаха чистичката и гладка материя на първоначалните текстове на КЗОО в нещо като палто на просяк с петдесет годишен стаж по специалността. Образно казано, платът на основата вече не се вижда от кръпките по него, като са на лице всички изгледи процесът на законодателен кърпеж да продължи.

Достатъчно е да си спомним, как законодателни промени с четири годишен "гратисен период" бяха на бърза ръка "смърцафляцани", за да се отговори "позитивно" на врявата, вдигната от хора, на които това време не беше стигнало, за да прочетат и разберат за какво става дума.

Едва ли някой се чувства улеснен, облекчен или удовлетворен от постоянните ремонтни работи по Кодекса за социално осигуряване. Бъдещите пенсионери не получават от това някаква сигурност - точно обратното: законодателният кадрил действа откровено демотивиращо на желанието на хората да се осигуряват.

Пенсионни съвети за начинаещи работници и служители

Пенсионни съвети за начинаещи работници и служители

Независимо от всевъзможните клишета, които ще чуем, вече е напълно възможно човек да се пенсионира с добра пенсия, без да е бил депутат 30 години

Хората, които обслужват служебно пенсионното производство, също не са улеснени по какъвто и да е начин - точно обратното: създават се предпоставки за допускане на всевъзможни грешки при отпускането на пенсиите. Експертите и бизнесът, на които е да подпомагат бъдещите пенсионери в подаването на документите им за пенсиониране, са затруднени по същия начин, по който са затормозени и колегите им от НОИ.

Единствено някои политически лица от законодателната или пък от изпълнителната власт получават своите петнадесет минути слава (съвсем по Анди Уорхол) докато обясняват "от телевизора" какви усилия се полагат за подобряване на положението на пенсионерите. Но дори и за тях има основателни подозрения, доколко се чувстват комфортно в тази ситуация на превръщане на КСО от законодателен текст в пачуърк, иначе казано - в законодателен кърпеж.

Но да се върнем на 2000 година, когато КСО беше все още КЗОО. Тогава публиката за първи път чу за значението на сбора от осигурителен стаж и възраст - така наречените точки. Хората научиха (някои от тях) и това, че ще се ползва информацията от Персоналния регистър за осигурените лица в НОИ (РОЛ на НОИ) при отпускане на пенсиите, за Първия, за Втория и за Третия стълб на социалното осигуряване и така нататък. Макар че принципната страна на въпроса с "точките" не е трудна за разбиране, техническата подготовка на хората за пенсиониране сякаш се усложни.

Всъщност, материята си е сложничка, а професионалистите са малко. Отиват години, за да се обучи един специалист в областта на социалното осигуряване и пенсионното производство. За тези, които навлязат в работата с желание и разбиране, тя е интересна и увлекателна, но също така изисква много търпение, ровене и четене на указания, закони, спогодби и регламенти.

За обикновения човек и отстрани тази материя се оказа сложна и непонятна. Хората се чувстват объркани и несигурни. Малцина се смелчаците, които скачат напред с главата и рискуват сами да подготвят документите си за пенсиониране. Но дали това е разумно? В повечето случаи проявилите храброст съжаляват после за получените резултати.

Ето защо е важно хората да се погрижат внимателно за старините си, защото едва ли ще може да разчитат на някой друг (не дай боже на държавата), да направи това за тях. Или най-малкото, едва ли ще го направи достатъчно добре. Ето няколко съвета или препоръки, които са резултат от моя опит в пенсионното производство.

Първи съвет: Осигурявайте се върху действителното си възнаграждение

Когато човек започне работа, е задължително да се осигурява върху действителното си възнаграждение, за да може да ползва правото си на обезщетение, помощ или пенсия при временна неработоспособност, временна намалена работоспособност; инвалидност; майчинство; безработица; старост или смърт. И това трябва да продължи докрай.

Дори и да има периоди, през които се е осигурявал на минималната работна заплата, човек не бива да се отчайва, а да търси, да се квалифицира, да си намери по - добре платена работа и да отстоява правата си пред работодателя.

Втори съвет: Изберете лично пенсионния фонд за допълнителното си задължително осигуряване

Ако човек е роден след 01 януари 1960 година, то той се осигурява и по Втория стълб на осигурителната система. Най-често това става в Универсален пенсионен фонд (УПФ), ако разбира се човек не работи втора или първа категория труд. Тогава осигуряването става и в Професионален пенсионен фонд (ППФ).

Добре е лично да изберете съответния УПФ (или ППФ), в който желаете да се осигурявате. Изборът можете да направите най-вече на база на данните, които можете да откриете за отделните пенсионни фондове в сайта на Комисията за финансов надзор (КФН). Ако сте пропуснали да направите това, добре е да се поинтересувате в кой Универсален пенсионен фонд сте разпределен служебно.

Ако човек знае в кой УПФ се осигурява, добре е да се интересува постоянно каква е набраната парична маса, какви са условията за получаване на пенсия, какъв е размерът й, за какъв период ще я получава, би ли имал изгода от възможността да прехвърли натрупаната сума в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система (т.нар. "Сребърен фонд") и какъв би бил размерът на пенсията от Първия стълб след тази стъпка.

Трети съвет: Извадете си Персонален идентификационен код (ПИК) и го ползвайте по предназначение

Препоръчително е, даже е задължително, осигурените лица да имат Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ. Този код може да се получи във всяко териториално поделение на НОИ, лично и единствено срещу представяне на лична карта, без да се попълва заявление. Може да се получи и чрез упълномощено лице, след като се представи нотариално заверено пълномощно.

Кодът се генерира на място, но става активен 24 часа по-късно. Той дава възможност на заинтересуваните лица да проследят осигурителната си история в Регистъра на осигурените лица (от 01 януари 1997 до наши дни), а също така с него може да се ползват редица електронни и административни услуги през интернет страницата на НОИ.

Четвърти съвет: Пазете грижливо трудовите си книжки - кафяви, сини и винено червени

Всеки трябва да съхранява отговорно трудовите си книжки; удостоверенията си за осигурителен стаж и доход, издавани от работодателите; Военно-отчетната си книжка и/или удостоверението за редовна военна служба; осигурителната си книжка (ако е самоосигуряващ се); служебната си книжка (ако е на държавна служба) и така нататък. С неколкократните промени на образеца на трудовите книжки, които първо бяха кафяви, после станаха сини, а сега ще стават виненочервени, хората вече масово ще имат по повече от една трудова книжка. Затова - пазете си трудовитЕ книжкИ !

Събирането на едно място на тези документи, фишове, трудови договори или други документи е най-добрият вариант. Добре е да е място в къщи, което няма да забравите къде е.

Загубата на документи, които удостоверяват стажа или дохода на дадено лице, без значение дали става дума за разсеяност, кражба, пожар или саморазправа от страна на любимия човек (има такива случаи в действителност!) е много неприятно. Възстановяването на трудовия/осигурителния стаж е трудно, а понякога и невъзможно.

От 2005 г. в ТП на НОИ е създаден отдел "Осигурителен архив". Към него работодателите, които са прекратили дейността си и нямат правоприемник, могат да предадат разплащателните си ведомости. ТП на НОИ издава документи, удостоверяващи стажа и дохода на лицата само ако ведомостите на съответните работодатели са предадени при тях.

Но когато разплащателните ведомости не са предадени, трябва да се търси съответния правоприемник на предприятието или учреждението, където те се съхраняват. На пазара съществуват частни фирми, които издирват такива предприятия, но това отнема доста време и не винаги начинанието завършва с желания резултат.

Има ведомости на някои предприятия, които не са предадени, а изгорени, наводнени, изчезнали или пък собствениците на предприятията са починали, нямат счетоводители или са заминали в чужбина. В такива случаи рядко може да се направи нещо.

Обаче съществува възможността трудовият и осигурителният стаж да бъдат доказани по съдебен ред.

След 01 януари 1997 година до ден днешен данните за осигурителния стаж и доход се намират в Регистъра на осигурените лица в НОИ. Понякога в Регистъра липсват данни за периоди, за които лицата са работили след 1997 година. Тогава отново е необходимо работодателят да издава удостоверение УП-2 и то помесечно. А за хората, работили в еднолични фирми до 1999 година, както и за собствениците и управителите на фирми е необходима и заверка на осигурителната книжка.

Пети съвет: Четете внимателно кореспонденцията си с НОИ

От 01 януари 2017 година Националният осигурителен институт информира с писма лицата, че навършват пенсионната възраст по чл. 68, ал.1 и 2 от КСО и уточняват условията, при които могат да се пенсионират. Не се информират тези, които вече имат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на ранно пенсиониране.

Тези писма имат само информативен характер и получаването им не означава, че заинтересуваното лице е изпълнило двете условия на чл. 68, ал. 1 от КСО: възраст и придобит осигурителен стаж за пенсия.

Съобщава се също така и кои по принцип са необходимите документи за пенсиониране. Идеята е да се стимулира всяко лице да предприеме действия за набавянето им. Но само след прегледа на документите от специалисти може да се каже конкретно какво му е нужно и какво му липсва на даденото лице.

Шести съвет: Започнете подготовката си за пенсиониране поне една година преди достигане на пенсионна възраст

Без значение дали е получено писмо, или не, времето лети. С напредване на възрастта на човек все повече не му се работи и иска да се пенсионира. Мечтае си как няма да работи и ще си почива, ще гледа внуци или ще пътува.

Хубаво е човек да започне да се интересува от процедурата по пенсионирането си поне една година, преди да навърши пенсионна възраст. Да извади своята "кутия на спомените" от трудовия и осигурителния си стаж и доход, да си потърси ПИК-а и така нататък.

Да провери дали документите за стаж са оформени правилно, заверени ли са съгласно изискванията на Наредбата за заверка на трудовата книжка и трудовия стаж, когато лицето е осигурявано по трудов договор. Дали при прекратяване на трудовите правоотношения, продължителността на трудовия стаж е записана с цифри и думи; дали са се подписали счетоводител и работодател и има ли печат на предприятието или на учреждението; има ли изходящи номера и дати на документите; дали подписите на служебните лица са едни и същи, дори дали имената са правилно изписани и така нататък.

Ако пък лицето е имало лична фирма, бил е едноличен търговец (ЕТ), имал е ЕООД, трябва да се провери дали са заверени осигурителните му книжки от финансов ревизор към ТП на НОИ. Да се види има ли пропуски в осигуряването след 01 януари 1997 г. в РОЛ на НОИ и да се вземат конкретни мерки.

При некоректно оформяне на трудовия/осигурителния стаж и доход, последният се смята за нередовен за пенсия, въпреки че има издаден документ. Оттук следва отново да се издирват бивши работодатели, за да се издадат нови документи.

По принцип човек няма как да знае дали документите му за трудовия/осигурителния стаж и доход са оформени коректно за пенсия. Това може да каже само експерт по пенсиите, счетоводител, специалист по човешките ресурси или друг сведущ специалист. Тези хора могат да уточнят какво липсва и кои са нередовните документи.

Ако човек не провери документите си, преди да ги подаде за пенсия в ТП на НОИ, и се констатират липси или непълноти, след това сроковете за отстраняване на неизправности и нередности по документацията са много кратки.

Седми съвет: Използвайте електронните услуги на НОИ

Желателно е да се ползват електронните услуги на НОИ, както за преизчисляване на стажа към трета категория и за избор на най-добрия 36-месечен период преди 01 януари 1997 година за изчисляване на индивидуалния коефициент на пенсията, така и за изчисляване на прогнозния размер на пенсията.

Изчисляването със софтуера на НОИ дава възможност на бъдещия пенсионер да се запознае със своя прогнозен индивидуален коефициент и прогнозен размер на пенсията. Това изчисление има предварителен характер, тъй като се ползват само наличните данни за осигурителен стаж и доход, подадени от осигурителите и евентуално от самоосигуряващите се в РОЛ на НОИ след 01 януари 1997 година.

Ако лицето е работило по условията на I и/или II категория труд, то трябва да има и документи, които да удостоверят това обстоятелство. Но трябва да се знае, че в хода на пенсионното производство след подаване на документите за пенсия ще се прецени и окончателно ще се категоризира осигурителният стаж.

Въпреки че един средно интелигентен човек може да направи и на ръка подобни изчисления, ако внимателно чете КСО, съществува и голяма вероятност да се получи разминаване с крайния резултат, получен от ТП на НОИ.

Трябва да се знае, че по отношение на осигурителния стаж и действителния размер на пенсията, ще се произнесе длъжностното лице по пенсионно осигуряване към ТП на НОИ със съответното разпореждане. В хода на пенсионното производство ще се вземат под внимание представените документи за осигурителен стаж и доход и наличните данни от РОЛ на НОИ, като се съобразят със законодателството към момента на отпускане на пенсията.

Пенсиите и добавките за трудова дейност към тях се отпускат и изплащат в минимален размер за съответния вид пенсия до определянето на размера им по реда на КСО, като длъжностното лице по пенсионно осигуряване в съответното ТП на НОИ се произнася в едномесечен срок след подаване на заявлението. В четиримесечен срок от подаване на заявлението длъжностното лице с разпореждане изменя в действителен размер пенсиите и добавките към тях.

Осми съвет: Консултирайте се!

Човек задължително трябва да намери време и удобен за него начин, да се посъветва няколко месеца по-рано със специалист по пенсионните въпроси и да зададе въпросите, които го вълнуват относно бъдещата му пенсията, за да е наясно какво предстои при пенсиониране, да избегне по възможност търсенето на документи в кратки срокове, обжалването на разпореждания и други нежелателни неща. Помощ може да се получи в ТП на НОИ и от консултантски фирми.

На тази среща на заинтересуваното лице се обяснява всичко, свързано с пенсионирането му, включително се уточнява дали има нередовни документи за пенсия, както и какви документи следва да се набавят. Трябва да се определят най-добрите му 3 години преди 31 декември 1996 година за пенсиониране (тази методика е валидна до 01 януари 2023 година); да се изчисли прогнозен размер на пенсията му; да се прецени правото на ранно пенсиониране в намален размер (1 година по-рано); да се изчисли размерът на такава пенсия, както и колко ще спечели лицето евентуално от ранното си пенсиониране.

Трябва да се изчисли размера на евентуално недостигащия стаж на лицето; да се изчисли сумата за внасяне за "закупуване" на недостигащия стаж (в размер до 5 години) и да се изчисли кога лицето ще си възстанови внесените вноски за закупен стаж и има ли смисъл да го купува сега, или да се пенсионира по-късно по условията на чл.68, ал.3 от КСО, без да закупи стаж.

Понякога хората не харесват или не разбират какво им говори консултантът и се обръщат за помощ към други. Няма нищо лошо в това човек да чуе и друго мнение относно бъдещата си пенсия. Но когато ходи на такива срещи, е желателно да не носи със себе си информацията, която е получил по-рано, да не се обсъждат личностите на експертите, с които е проведена предишната среща. У дома, на спокойствие може да се разгледа становището на единия и на другия експерт, да се направи сравнение, да се обмисли ситуацията и да се вземе най-правилното решение.

Пенсионният консултант дава препоръки и добри съвети, но е възможно становището, което е дал, да не съвпадне напълно с разпореждането на ТП на НОИ. Това е напълно в реда на нещата.

Тук е мястото да отворим една скоба и да кажем няколко думи за две много разпространени "стереотипни заблуди" сред наближаващите момента на пенсионирането.

Стереотипни убеждения, водещи до заблуди бъдещите пенсионери

Първата заблуда е, че съществуват "вратички" в законодателството, които позволяват да се получи по-добра пенсия. Наистина, в много от българските закони по всякаква тематика съществуват така наречените "вратички", оставени там умишлено или неволно. Те позволяват, при добро познаване на законодателството, човек да се възползва от тях.

Проблемът при пенсионното производство обаче е в това, че точно при него такива "вратички" не съществуват. Няма такава хитрост, с която да се досетите как да си увеличите пенсията един месец преди навършване на пенсионна възраст.

Да, действително съществуват специфични възможности, които могат да доведат до увеличаване на пенсията Ви, но те не отговарят на представата ни за "вратичка" в закона.

Да следвате години на ред правилна стратегия на осигуряване - да, това ще доведе до увеличаване на пенсията Ви. По въпроса говорихме достатъчно подробно по-горе.

Да прехвърлите средства от втория стълб в първия и да увеличите размера на пенсията си от първия стълб - и това може да стане, но тази възможност подлежи на проверка, защото само в ограничен брой случаи (най-вече при ранно пенсиониране), този маньовър може да Ви донесе по-голям приход.

Последното действие винаги правете след много внимателна консултация със специалист, който да направи нужните сравнения. Интернет е пълен с недобросъвестни хора, които са готови да нарекат черното - бяло с пяна на устата.

Няма, не съществува "таен начин" за подаване на документи за пенсия по такъв начин, че пенсията Ви да се окаже по-голяма. Ако някой Ви обещава такова нещо, най-добре си потърсете друг помощник. Тук стигаме и до втората стереотипна заблуда - до свещеното убеждение на българина, че навсякъде трябва да се "даде", да се плати някакъв "рушвет" и нещата ще станат точно така, както ни се иска.

Със сигурност за добро, а не за лошо и тази типична за нашето светоусещане формула не работи при пенсионното производство. Да, наистина хората в България смятат, че да ти искат подкуп е привилегия, а не тегоба и съществува масово убеждение, че всичко се нарежда с "пачка".

Да, живеем в порядъчно корумпирана държава, в която много неща се купуват и продават под тезгяха с различни по стойност купчинки от купюри, но точно пенсия не можем да си купим. Моля Ви да ми вярвате точно за това. Пенсионирането за осигурителен стаж и навършена възраст няма нищо общо със случая с инвалидните пенсии, където корупцията е национален спорт. НЕ съществува начин да си купите с подкуп увеличение на пенсията за осигурителен стаж и навършена възраст. Ако някой Ви предлага "съдействие" - сменете помагача си, така както Ви посъветвах и при предишния случай.

И не забравяйте последния добър съвет ...

... В крайна сметка има доволни, има и недоволни хора от изчисления размер на пенсията. Но в един момент става важен не само размерът на бъдещата пенсия, а и колко време всъщност ще я получаваш. Изборът на момента на пенсиониране също е много важен и е добре да се обсъди със специалист.

Пенсионирането е един много важен момент в живота на човека. Рано или късно това събитие ще настъпи за всеки един от нас и затова трябва да се подготвим за него така, че да го запомним с добро.