Експерти от Министерството на правосъдието се споразумяха с гражданин да му изплати максималния размер на обезщетение - 10 000 лв. за дело за измама срещу обезщетения, продължило 14 години, 8 месеца и 24 дни.

Инспекторатът към ВСС е проверило заявлението на обезщетения и е констатирал, че е нарушено правото на гражданина на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.

За периода 1 октомври - 31 декември 2016 г. това е само едно от 26-те споразумения на ВСС по заявления за забавени наказателни дела. Останалите обезщетения по заявления за забавени наказателни дела са в диапазона от 1100 до 7500 лв. всяко.

Въпросното проточено дело за измама е едно от петте дела за измама, за които Инспекторатът е установил, че са прекратени по давност. Производството, продължило близо 15 години, включва досъдебно производство и разглеждане на делото на една съдебна инстанция.

Според Инспекторатът забавянията са били причинени от действията на компетентните органи и в двете фази на производството. Установени са периоди, през които не са извършвани действия по разследването, както и периоди на бездействие от страна на наблюдаващата прокуратура. Наблюдаващият прокурор два пъти е връщал делото на разследващия орган за отстраняване на допуснати процесуални нарушения и за извършване на допълнително разследване.

Първите производства са образувани през 2004 и 2007 г. в Софийския районен съд. Те са прекратени поради допуснати съществени процесуални нарушения при изготвянето на обвинителния акт и делото е връщано на прокуратурата за отстраняването им.

И в двата случая производството е прекратено едва в хода на съдебното следствие вместо при подготвителните действия за разглеждането му в открито заседание.

Най-сериозни забавяния са допуснати при третото съдебно производство в съда, което е образувано през 2009 г. В производството са насрочени 22 съдебни заседания, като по време на последното - през юни 2016 г., производството е прекратено поради изтекла давност. Заседанията са отлагани основно заради нередовно призоваване и неявяване на свидетелите, а на два пъти делото е започвало наново от нов състав заради принципа за неизменност на състава.

През отчетния период изплатените суми за обезщетения са общо 117 660 лв. по 48 споразумения, съобщи Инспекторатът на ВСС.