17 години, 3 месеца и 28 дни е продължило производство за кражба на лада от паркинга на ВМА в София, извършена на 1 април 1999 г.

Дългото дело е открито от Инспектората към ВСС при проверка на заявления от пострадалото семейство. От началото на годината до 31 март Инспекторатът е открил 33 основателни заявления за забавено производства.

Продължилото над 17 години производство е за престъпление кражба в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. Четири пъти прокуратурата го е връщала на органите на досъдебното производство за допълнително разследване. Съществени забавяния е причинило и връщането на делото от съда на прокуратурата - три пъти. Три съдебни производства, образувани в Софийския районен съд - едно през 2002 г. и две през 2009 г., са били прекратени поради констатирани пропуски при изготвяне на обвинителния акт, представляващи съществени процесуални нарушения.

В съдебната фаза са установени забавяния по третото от делата, прекратени и върнати на прокуратурата. То е продължило 4 години и 7 месеца. При проведени 16 заседания, на 14 от от тях не е даден ход поради нередовно призоваване на подсъдимите или на някои свидетели. В 16-то заседание съдът е прекратил производството поради пропуски при изготвяне на обвинителния акт, които е следвало да бъдат установени още при подготвителните действия за разглеждане на делото в съдебно заседание съгласно чл. 248, ал. 2, т. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс.

Друго дело за кражба с ножовки, е продължило 12 години и 12 дни. Става дума за кражба на 2 решетъчни метални тръби и метални платна на стойност 154 лв. от оградата на къщата-музей "Александър Стамболийски" в София на 22 септември 2004 г. по обяд.

Основното забавяне в производството се дължи на действията на прокурора и разследващите органи във фазата на досъдебното производство. Има продължителни периоди от време, през които не са извършвани никакви или почти никакви процесуално-следствени действия. До 30.10.2006 г., когато делото за първи път е внесено с обвинителен акт в съда, то е връщано пет пъти от прокурора за допълнително разследване. Освен това повече от три години досъдебното производство е било спряно за издирване на обвиняемите, но по делото няма данни разследващите органи да са предприели активни действия в тази насока, за да може производството да бъде възобновено своевременно.

Два пъти - през 2006 и 2010 г., Софийският районен съд е прекратявал делото и го е връщал на прокурора за отстраняване на допуснати в досъдебното производство съществени нарушения на процесуалните правила, включително и при изготвяне на обвинителния акт. Образуваното през 2011 г. съдебно производство в СРС е продължило 3 години и 7 месеца. По него са насрочени 10 заседания, 7 от които са били отложени поради неявяване на страни.

Делото не е с фактическа и правна сложност с оглед естеството и характера на разследваното престъпление. За пълното изясняване на фактите и обстоятелствата по случая в хода на наказателното производство са разпитани петима свидетели, трима от които служители на МВР, и е изготвена оценителна експертиза.

10 години, 11 месеца и 6 дни е продължило дело за кражба на музикална уредба на стойност 193 лв. и тонколони от фризьорски салон в софийски квартал в нощта срещу 21 юли 2005 г. Извършителите са разбили входната врата на салона, за да проникнат в него.

Досъдебното производство е продължило 5 години и 8 дни, като тази продължителност се дължи най-вече на действията на разследващите органи. За близо две години и половина то е било спряно поради отсъствие на един от двамата обвиняеми, но през този период не са предприети никакви мерки за издирването му.

Съществени забавяния са допуснати и при разглеждането на делото в Софийския районен съд. Насрочени са общо 23 заседания, като 15 от тях са отложени поради нередовно призоваване на някои от страните. В това число са и всички 10 заседания, насрочени от образуването на делото в началото на август 2010 г. до средата на 2013 г., които са отложени поради нередовно призоваване и неявяване на единия от подсъдимите - бил в чужбина.