Община Варна трябва да заплати 850 лв. обезщетение на жена, ухапване от безстопанствено, скитащо куче.

Парите за Величка Златева са за неимуществените вреди (болки и страдания), претърпени в резултат на ухапването.

С това решение Варненският окръжен съд остави в сила решение на Районния съд от миналата година, с което е уважен искът на пострадалата жена по чл.50 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Според съда надзорът върху скитащите кучета е предоставен на общините, които са длъжни, съобразно разпоредбата на Закона за ветеринарномедицинската дейност да организират тяхното улавяне и изолиране.

Като не е изпълнила това свое задължение общината не е препятствала възможността да предотврати вредите, които скитащите кучета биха причинили на гражданите.

Величка Златева е била нападната и жестоко нахапана по краката от бездомно куче в момент, когато преминавала през площадка на междублоково пространство.

Съдът смята, че наличието на скитащо агресивно куче е достатъчно основание да се ангажира отговорността на общината, тъй като тя не е упражнила надзор.

При определяне на размера на обещетението, съдът се е съобразил със степента на увреждането и усложненията в процеса на лечение, наложило се поради инфектиране на раните.

Точно в този момент жената била на антикоагуална терапия, което обусловило загубата на значително количество кръв.

Това е мотивирало съда да уважи обещетението в поискания от Златева размер. Общината ще изплати и лихвите по обещетението от момента на увреждането на жената.

Решението на ВОС е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.