Собствениците на аптеки вече ще могат да бъдат не само магистър-фармацевти, но и други лица.

Това е заложено в приетия от Министерския съвет Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, заяви министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски, цитират от БНР.

По думите му досега не можеше да се разбере кой колко аптеки притежава.

Министерският съвет одобри и ще внесе в парламента проект на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, съобщи правителствената информационна служба.

С новия закон се въвеждат процедурите по взаимно признаване на издадените разрешения за употреба, както и децентрализирана процедура за разрешаване за употреба на лекарствени продукти, се посочва в съобщението.

Включени са специфичните изисквания за хомеопатични лекарствени продукти и за традиционни растителни лекарствени продукти.

Уредена е процедурата за издаване на разрешение за употреба на лекарствени продукти и регистрация на хомеопатични и традиционни растителни продукти.

Разработена е процедурата за нанасяне на промени в издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт.

Дефинирани са правата и задълженията на притежателя на разрешения за употреба на лекарствен продукт.

Въвежда се нова фигура - квалифицирано лице, което отговаря за контрола върху качеството на произвежданите или внасяните лекарствени продукти и съответствието им с издаденото разрешение за употреба.

Регламентиран е и режимът на паралелен внос на лекарствени продукти. Изцяло нови са изискванията във връзка с лекарствената безопасност, инспекциите и контрола, яснотата на информацията за пациентите.

Принципно нова е разпоредбата за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарства на търговския субект, който реално осъществява дейността, а не на магистър-фармацевта в качеството му на физическо лице, както е към момента.

Досегашната уредба създава проблеми при осъществяването на контрола върху дейността на търговците на дребно с лекарства, както и при налагане на съответни санкции при констатирани нарушения.

Определен е механизмът за регулиране на цените на лекарствените продукти и изготвянето на позитивен лекарствен списък като единна и опростена система за въвеждане на лекарствени продукти в националния лекарствен пазар и здравеопазване, при яснота и прозрачност на процедурите.

Уредени са компетенциите и правомощията на органите, осъществяващи контрол върху дейностите по закона.
Предвижда се законът да влезе в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на България към Европейския съюз.

С новия закон се постига пълно хармонизиране на българското законодателство с правото на ЕС в областта на лекарствата и се осигурява прилагането на действащите 4 директиви и един регламент на Общността в тази област.