Инспекторатът към Висшия съдебен съвет получи достъп до Системата за измерване на натовареността на съдиите (СИНС) и до Централизираната система за случайно разпределение на делата. Той му бе предоставен с решение на Съдийската колегия на ВСС, съобщават от институцията.

В съобщението до медиите се посочва, че решението е във връзка с проведена среща между членове на ВСС, магистрати от Софийския районен съд и представители на инспектората. По време на нея е предложено въведената през април норма за натовареност да се използва за сравнение на труда на един съдия от друг съд с три пъти по-натоварените магистрати от районния съд.

По този начин и инспекторите ще могат задълбочат аналитичната част на проверките си по отношение на обективните и субективни причини за забава на съдиите в СРС при разглеждане на делата.

Предложението до Съдийската колегия е направено от Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" и Комисия "Професионална квалификация и информационни технологии".