Главният прокурор Иван Гешев предлага да се разшири компетенцията и обхвата на подсъдността на военните съдилища и прокуратури.

Той застава твърдо против идеята за закриване на военните съдилища и прокуратури.

Гешев се е срещнал днес с магистрати от военно-апелативна и военно-окръжните прокуратури, за да обсъдят бъдещето на дейността им.

Предложението да се разшири компетенцията и обхвата на подсъдността на военните съдилища и прокуратури е част от предложенията на създадената експертна работна група от магистрати към ВКП за цялостни промени в НК и НПК с акцент за разширяване на материалната компетентност на военните прокуратури (включване на нови състави на престъпления и разширяване на кръга на делата по чл. 396 НПК за военните).

Сред предложенията са и подсъдността за престъпления, извършени от служителите от МВР, ДАНС и ГДИН да бъде върната на военните съдилища и прокуратури.

В началото на юни месец бе внесен законопроект за промени в Наказателно-процесуалния кодекс, с които се прави опит за преодоляване на неравномерната натовареност на съдилищата, в това число и на военните съдилища, като част от реформата на съдебната система. Докладите за натовареността показва трайна тенденция през последните години да намалява броят на делата, образувани в системата на военните съдилища, като над 50% от постъпилите дела с относително ниска правна и фактическа сложност. Съдийската колегия на ВСС отложи обсъждането на казуса.