"С оглед на дългогодишния си професионален стаж ще мога да дам своя принос в решаването на някои от основните проблеми, стоящи пред ВСС". Това каза Розалин Трендафилов, заместник-окръжен прокурор на Хасково и кандидат за член във ВСС на мястото на починалия Камен Ситнилски в прокурорската колегия.

Почина бившият зам. главен прокурор Камен Ситнилски

Почина бившият зам. главен прокурор Камен Ситнилски

На 66-годишна възраст

Кандидатурата на Трендафилов е издигната от много негови колеги основно от район Пловдив и Хасково.

Като приоритет в работата си Трендафилов заяви желанието си да спомогне за решаване на проблемите в системата, свързани с атестирането на магистратите. В обвързването на новите правила за натовареността с тези по атестирането щяла да се даде по-голяма прозрачност при вземането на решенията за кариерното израстване на магистратите и до минимум щял да се ликвидира субективизма.

Той посочи, че може да даде своя принос за развитие на принципа за случайно разпределение на делата. "Все още има работа и тя трябва да продължи в насока принципът за случайно разпределение да бъде развиван с оглед на това, че независимо от ранния стадий на възлагане на преписките и делата следва да бъдат предварително задавани критерии за натовареност", посочи Трендафилов.

Кандидатът за член на ВСС заяви, че ще се заеме и с инвентаризацията на сградния фонд, както и с разпределянето на бюджета на съдебната система. Той видя несправедливост в заплащането на магистратския труд, което по думите му не било правилно определено.

Единственият кандидат за член на ВСС ще бъде изслушан в рамките на днешния ден от Общото събрание на прокурорската колегия. След изслушването на концепцията му - присъстващите над 669 прокурори, които се регистрираха за участие в събранието, ще имат възможност да му задават въпроси.

Право да участват в Общото събрание имат 1507 прокурори. Общото събрание на прокурорите се провежда в две последователни съботи на 14 и на 21 януари 2017 г.

То се провежда за пръв път по предвидения с измененията на Закона за съдебната власт ред. Събранието протича при следния дневен ред - избор на председател, избор на мандатна комисия, на избирателна комисия, на избирателни секции, приемане на решение на общото събрание на прокурорите за времето за изслушване на всеки от кандидатите. Очаква се фактическият избор на Розалин Трендафилов да стане на 21-ви януари.

Сред гостите на форума са членовете на Висшия съдебен съвет Магдалена Лазарова, Юлиана Колева и Румен Боев. На общото събрание присъстваха трима представители на регистрираните като наблюдатели неправителствени организации - двама от Съюз на съдиите в България и един от Български институт за правни инициативи.

Розалин Трендафилов има 39 годишен трудов стаж, изцяло в съдебната система. След едногодишен стаж като "стажант - съдия" в Окръжен съд - Хасково, на 01.10.1977 г. е назначен като заместник-районен прокурор в Районна прокуратура - Димитровград. 

В периода месец май 1979 г. - май 2010 г. е административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Димитровград. От 01.06.2010 г. е избран за заместник - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Хасково. Носител е на "Личен почетен знак втора степен - сребърен" на Висшия съдебен съвет.

В своята концепция прокурор Трендафилов се фокусира върху 7 основни насоки от работата на Висшия съдебен съвет, съобразени с многогодишния му професионален опит и със срока на мандата на Съвета.

Предвид приетите изменения на Закона за съдебната власт за кариерното израстване на магистратите, той смята, че може да работи по новите правила за атестиране на магистратите. Те трябва да са обвързани с правилата за измерване на натовареността. По този начин магистратите, разглеждащи дела с висок обществен интерес, да получат адекватна професионална оценка за труда си при атестиране. 

Той посочва, че би могъл да допринесе за усъвършенстване на системата за случайно разпределение на преписките и делата, като към програмата се задават предварителни данни за измерим коефициент на сложност.

Прокурор Трендафилов вижда възможности за вземане на решения за оптимизиране на работата на някои прокуратури, предвид предложението на главния прокурор на Република България за функционалността на прокуратурата.

Кандидатът посочва като свой приоритет да поддържа в максимална степен връзка с действащите магистрати, което ще му да даде възможност най-точно и компетентно да защитава техните интереси и да отстоява техните права.

Той се присъединява към усилията на ВСС за разработване на Системата за електронно правосъдие и услуги, която осигурява прозрачност на правосъдието с цел укрепване на доверието на обществото, както и за осигуряване на бърз и надежден достъп на гражданите до информация, а от друга страна на надеждни инструменти за магистрати и съдебни служители за повишаване на качеството на правосъдните услуги.

Подобряването на комуникативността на магистратите е друг акцент в концепцията на Розалин Трендафилов.