Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество обжалва решението на Административния съд в София - град да заплати на Трайчо Трайков обезщетение за понесени от него морални и материални вреди.

Припомняме, през август стана ясно, че бившият министър на икономиката и енергетиката в правителството "Борисов 1" е осъдил Антикорупционната комисия за 99 639 лева. Мотивът е претърпени неимуществени вреди и пропуснати ползи в резултат от решение на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с което е бил установен конфликт на интереси по отношение на Трайков във връзка с предоставянето на концесия на "Каолин" АД. Производството по установяване на конфликта на интереси е водено през 2012 г. по сигнал на самия Трайков, след освобождаването му от поста министър на икономиката, енергетиката и туризма.

От КПКОНПИ посочват, че през 2019 г., ден преди изтичането на 5-годишния давностен срок за търсене на отговорност, Трайков е предявил иск по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди срещу КПКОНПИ, като правоприемник на КПУКИ. Решението на съда не е окончателно. В законоустановения срок КПКОНПИ е внесла касационна жалба във Върховния административен съд.

Трайчо Трайков осъди Антикорупционната комисия за 99 639 лева

Трайчо Трайков осъди Антикорупционната комисия за 99 639 лева

Ролята на подобни дела е да послужат като предупреждение

В жалбата се посочва, че когато производството за установяване на конфликт на интереси е приключило, в сила са били разпоредбите на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, съгласно който лице, заемащо публична длъжност, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да сключва трудови или други договори с търговските дружества, по отношение на които е изпълнявало разпоредителни или контролни функции. В тази връзка според КПКОНПИ съдът необосновано е възприел твърденията на Трайков за пропуснати ползи - че не е могъл да заеме предложената му, според него, управленски позиции в международни компании /вкл. EVN AG, с дъщерно дружество EVN България/ вследствие на негативния отзвук от решението за установяване на конфликт на интереси на КПУКИ.

Трайчо Трайков не е уведомен за иска на Антикорупцията в съда

Трайчо Трайков не е уведомен за иска на Антикорупцията в съда

Комисията разполага с доказателства за произхода на всички пари от имуществото му от повече от 10 г.

Невъзможността на Трайчо Трайков да започне работа на визираните в иска му длъжности всъщност се дължи на забраната на закона, в чийто обхват той попада в качеството си на лице, заемащо публична длъжност - министър, подчертават от Комисията. Те посочват, че решението на КПУКИ няма отношение към тези обстоятелства, поради което държавата, в лицето на Комисията, не трябва да дължи обезщетение.

КПКОНПИ е възразила и срещу твърденията на Трайков за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в "душевни болки и страдания" и "опетняване на доброто име" заради широкото отразяване на случая в публичното пространство. Комисията е задължена по закон да публикува своите решения на официалната си интернет страница и това се прави по отношение на всички, вкл. и г-н Трайков, пояснянат от Антикорупцията. Те са категорични, че високият медиен интерес към него не се дължи на публикуването на решението на КПУКИ на ведомствената интернет страница, а от заеманата длъжност от Трайков тогава - министър на икономиката, енергетиката и туризма.