На днешното редовно заседание, проведено чрез видеоконферентна връзка на КПКОНПИ, конфликт на интереси е установен по отношение на Виктор Кирчев, директор на Регионална здравна инспекция - Кърджали.

Той заемал тази длъжност от 08.03.2016 г., като до 05.03.2016 г., като е бил управител и съдружник в две търговски дружества - "Чарли - 96" ООД и "Автогруп" ООД. След назначаването му за директор на РЗИ, дружествата са собственост на неговата съпруга, която става и техен управител.

Установено е, че за нуждите на служебните автомобили на здравната инспекция, са закупувани резервни части и консумативи пряко от дружество "Чарли - 96", чийто управител и едноличен собственик на капитала е съпругата на директора Кирчев.

Разпореждането с бюджета на РЗИ е негово длъжностно задължение и така той е подписал общо 10 платежни нареждания по фактури, с които са закупувани авточасти от това дружество. Разходването на бюджетни средства е в частен интерес - в полза на търговец, собственост на свързано с директора на РЗИ лице /неговата съпруга/.

С решението на КПКОНПИ на Виктор Кирчев е наложена глоба в размер на 10 000 лв.

В хода на производството пред комисията са събрани доказателства, че авточасти са закупувани и от "Автогруп" ООД, но плащанията са били извършвани по електронен път от главния секретар на РЗИ - лице извън обхвата на ЗПКОНПИ. По тази причина, спрямо директора на здравната инспекция за тези случаи не бе установен конфликт на интереси.

КПКОНПИ образува производство за установяване на конфликт на интереси по отношение и на общински съветник от Пещера.

Предмет на проверка ще са твърденията в подаден сигнал, че съпругата му е директор на общинския социален патронаж, а той участва в приемането на решения, касаещи бюджета на патронажа и контрола по разходването му, като представлява общината при пряк конфликт на интереси, без да си прави самоотвод;

Образувано е и производство за установяване на конфликт на интереси и по отношение на общински съветник в Гоце Делчев. Според изложеното в сигнала, общинският съветник, като адвокат, осъществява правно обслужване на болницата в града и в същото време участва в приемането и гласуването на решения, свързани с бюджета на това общинско здравно заведение.

За лицето, посочено по-горе /Виктор Кирчев/ приетото решение на КПКОНПИ не е влязло в сила. За общинските съветници от Пещера и Гоце Делчев, конфликт на интереси не е установен с факта на образуване на производството - той се твърди и наличието или липсата му подлежи на установяване по предвидения в закона ред.