Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на главния прокурор Иван Гешев за установяване на противоконституционност на текст от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.

Припомняме, обвинител №1 внесе искането си на 13 октомври. В него той посочва, че атакуваният текст е противоречи на Конституцията. Става дума за промените в закона, според които Министерският съвет организира стопанисването на държавното имущество и принципа за разделението на властите, тъй като се нарушава балансът във взаимоотношенията между висшите държавни органи в страната.

Гешев заявява и че Народното събрание на практика е задължило Министерския съвет да отнеме имоти - публична и частна държавна собственост, дадени за безвъзмездно управление на прокуратурата и ползвани от Бюрото по защита при главния прокурор, и да ги предостави на Министерството на правосъдието.

Иван Гешев оспорва пред КС даването на активите на Бюрото по защита на министерството

Иван Гешев оспорва пред КС даването на активите на Бюрото по защита на министерството

Това са активи на прокуратурата и депутатите не могат да се разпореждат с тях