Комисията за защита от дискриминация се самосезира заради текст от Наредбата за условията и реда за опускане на помощи за отопление.

Съгласно Наредба право на такава помощ имат домакинствата със среден месечен доход за предходната половин година, който е по-нисък или равен на диференцирания минимален доход за отопление. В документа е постановено, че диференцираният минимален доход за отопление за всеки един от съвместно живеещите съпрузи е 167,08 на сто от гарантирания минимален доход (ГМД), а за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство този размер е 224,68 на сто от ГМД.

Според внесения доклад от зам.-председателя на Комисията Баки Хюсеинов описаните групи лица са третирани по различен начин, тъй като се въвеждат различни прагове за достъп до социалната помощ, при положение че и в двата случая става въпрос за лица, които живеят заедно.

Хюсеинов обръща внимание на по-високия процент, предвиден за "лице, съжителстващо с друго лице" в сравнение с определения процент за "всеки от съвместно живеещите съпрузи". Според него това е необяснима дискриминация заради формата на съжителство.

Той изтъква, че в текст от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане процентите от ГМД, определени за категориите съвместно живеещи съпрузи и съжителстващи лица, са уеднаквени, тъй като в текста е посочено, че "за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство, и за всеки от съвместно живеещите съпрузи - 66 на сто от ГМД".

Според Хюсеинов неравното третиране е основано на признаците "семейно положение" и "лично положение", поради което счита, че трябва да бъде образувано производство, за да се установи дали става въпрос за дискриминация.