Председателят на ВКС Лозан Панов предлага на Съдийската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу председателя на Софийския апелативен съд - САС Даниела Дончева.

Предложението е мотивирано с констатациите, направени в Акта за резултати от извършена проверка по Заповед № СС-01-1/23.01.2018 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС за спазването на принципа на случайното разпределение на делата (чл. 9 от Закона за съдебната власт) в Софийския апелативен съд.

Шефката на САС погазила случайното разпределение на делата, но няма да я наказват

Шефката на САС погазила случайното разпределение на делата, но няма да я наказват

7 от 9 инспектори от ИВСС гласували Дончева да не бъде наказана

В мотивите си председателят на ВКС се позовава и на доклад, изготвен от комисия, назначена със Заповед на председателя на Върховния касационен съд за извършване на проверка на организацията на дейността на Софийския апелативен съд по повод на издадената от председателя на САС Заповед.