Министрите одобриха Актуализирана пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, съобщиха от Министерския съвет след края на днешното правителствено заседание.

Актуализирането на документа за съдебна реформа се налага заради нужда от преразглеждане на сроковете и преразпределението отделените за целта пари.

С решение на Министерски съвет от 22 април 2016 г. бе одобрена Пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Пътната карта предвижда конкретни действия, финансиране, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отговорни институции.

На 27 ноември 2018 г. е имало заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. На него е одобрено създаване на работна група, която да предложи актуализиране на Пътната карта към Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

В работната група са включени представители на Висшия съдебен съвет, Прокуратурата, Националния институт на правосъдието, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Инспектората на ВСС, Български институт за правни инициативи. В групата като наблюдатели са включени представители от Управляващия орган на оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ) и представител на Секретариата на Съвета.

Работната група е изготвила доклад с конкретни предложения. На 26 февруари 2019 г. Съветът по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система прие доклада от дейността на работната група.