Министърът на околната среда и водите Асен Личев отхвърли искане за принудително спиране на строителството в имот в Синеморец.

То е било направено от председателя на УС на Асоциацията на парковете в България Тома Белев.

Инвестиционното предложение е за вилна, двуетажна сграда, предназначена за собствени нужди, като отпадъчните води ще се заустват във водоплътна изгребна яма.

Нови сигнали за незаконно строителство в Синеморец

Нови сигнали за незаконно строителство в Синеморец

Нарушенията са по Закона за защитените територии

Мотивите на екоминистерството са, че въпросният имот попада във вилна зона, съгласно действащия устройствен план на Община Царево. Според МОСВ промяната на предназначението на имота от земеделска земя за неземеделски нужди е извършена по реда на Закона за опазване на земеделските земи, инвестиционното предложение е съгласувано след проверка за допустимостта му спрямо режимите на Природен парк "Странджа", въведени със Закона за защитените територии и заповедта за обявяването на парка.

От екоминистерството считат, че в конкретния случай няма правни основания за налагането на принудителна административна мярка на основание на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии.

Припомняме, през последните години зачестиха сигналите за незаконни строежи по крайбрежието на Черноморец.

През август тази година ДНСК даде указания на кмета на общината да наложи строителна забрана на територията на селото. Това означава, че строителна забрана може да се налага със заповед на кмета на общината за времето, необходимо за извършване на проучвания за подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и за изграждането им.

МОСВ търси решение за незаконния хотел в местността „Поляните“

МОСВ търси решение за незаконния хотел в местността „Поляните“

Имотът попада в границите на две защитени зони