Обвиниха бившия кмет на Гърмен - Ахмед Башев за безстопанственост по чл. 219, ал.3 вр. ал.1 пр.1, 2 и 3 от НК. Според обвинението Башев е ощетил стопанството в размер на 3 027 144.37 лева с включен ДДС.

Обвиняемият Башев станал кмет на община Гърмен след проведените през 1999 г. местни избори. Впоследствие бил преизбран, като заемал същата длъжност до 2013 г.

Повод за обвинението е, че на 09 септември 2005 г. след обилен дъжд от четвъртокласен път село Огняново - село Рибново в община Гърмен се свлекли скални маси и камъни. Пътят станал трудно проходим, а обслужването на жителите на селата Рибново, Осиково и Скребатно силно затруднено. 

Гърмен на протест заради дупките по пътищата

Гърмен на протест заради дупките по пътищата

Трафикът е натоварен заради развивания в района туризъм

Башев назначил комисия, която да оцени щетите, включително да изготви необходимите документи и предложение за изграждане на алтернативен път. Комисията решила, че е наложително изграждане на път между селата Рибново, община Гърмен и Осеново, община Банско, с дължина от 11 км. Било изготвено искане за финансиране.

Искането е изпратено до председателя на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерския съвет (по-късно - Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС). Към него била приложена количествено-стойностна сметка с включени земни и пътни работи (баластрови настилки, водостоци и подпорни стени). Общата й стойност възлизала на 905 425 лева.

Към през юни 2010 г. от МС предоставили 17 435 268 лева за строеж на път от село Осеново до село Рибново.

Според обвиненията Башев не положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на повереното му имущество.

При стартирането на процедурата по изграждане на обекта обвиняемият подписал договор за строителство, като представител на възложителя община Гърмен, без да е била уговорена цената на включените в предмета на сделката строително-монтажни работи (СМР).

Обвиняемият Башев допуснал изпълнителят по договорите за строителство и анексите да работят без да има издадено разрешение за строеж и сключени договори за авторски надзор/контрол с проектантите. Такова било издадено от областния управител на Благоевград едва две години и половина след започване на строителството на обекта.

По време на строителството и с цел избягване на участък, в който не било възможно изграждането на серпентина, по предложение на изпълнителя била извършена "актуализация" на работния проект.

Проектът за промяна не бил разгледан от областния експертен съвет по устройство на територията. По този начин никой не е контролирал съответствието на извършваното строителство с проектните предвиждания (вкл. в частта им за вида и обема на нужните СМР).

При това положение обвиняемият Башев подписвал платежни документи за превод на целеви средства за извършени в нарушение на закона СМР.

От страна на бившия кмет на община Гърмен не била създадена нужната организация за ефективен инвеститорски контрол от страна на представителите на възложителя и за своевременен, точен и пълен строителен надзор от избран за това изпълнител.

Предстои наказателното производство срещу бившия кмет на община Гърмен да продължи в съда.

По това обвинение законът предвижда от 2 до 8 г. затвор.