Окръжен съд - Бургас освободи условно предсрочно осъдения български гражданин Румен Д. от изтърпяване на 4 години 1 месец и 14 дни - неизтърпяната част от наказание "лишаване от свобода" за срок от десет години, наложено с присъда на Национален съд в Испания, съобщават от съда. 

Съдът определи изпитателен срок в размера на неизтърпяната част от наказанието и постанови за срок от 3 години "пробационна мярка" за Румен Д. - задължителни периодични срещи с пробационен служител.

Делото бе образувано по молба от осъдения Румен Д. за условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на останалата част от наложеното му наказание "лишаване от свобода", с присъда от 2016 г., по дело на Национален съд, Кралство Испания, от 2012 г., която е приета за изпълнение от Софийски градски съд.

Деятелността на осъдения е била квалифицирана по чл.354а, ал. 2 от НК - държане на наркотични вещества с цел разпространение. Осъденият Румен Д. изтърпява за първи път наказание "лишаване от свобода" и до този момент не се е ползвал от института на условното предсрочно освобождаване. Българският гражданин не е бил обект на наказателна репресия до настоящото му осъждане.

По време на изтърпяване на наказанието осъденият Румен Д. не е бил наказван нито в Испания, нито по време на престоя му в затворническите заведения в България. Едновременно с това, той е бил награждаван няколко пъти за проявено добро поведение, предварително осъществяване на възложените му задачи и благоприятно отношение към труда по време на престоя му в Испания. Осъденият притежавал устойчиви трудови навици и имал положително отношение към труда. След настаняването му в ЗООТ "Строител" полагал доброволен труд на външен работен обект.

В отношенията си с администрацията на Затвора - Бургас осъденият следвал установените изисквания и проявявал уважително отношение, а в отношенията си с другите лишени от свобода бил добронамерен.

При описаните фактически обстоятелства, изведени от материалите по делото, Окръжен съд - Бургас счете молбата на осъдения Румен Д. за условното му предсрочно освобождаване, за основателна и подкрепена от събраните доказателства.

Осъденият е изтърпял фактически повече от половината от наложеното му общо ефективно наказание "лишаване от свобода". Според съда, въвеждането на лишения от свобода в обществото няма да доведе до риск от повторни противообществени прояви, преди всичко поради липсата на криминални нагласи у него, а също и поради факта, че престъплението, за което е бил осъден Румен Д., е инцидентен случай в живота му.

Определението на Окръжен съд - Бургас подлежи на обжалване и на протест в 7-дневен срок пред въззивна инстанция.