Конституционният съд отмени забраната дипломати с досиета да бъдат посланици.

Докладчик по делото е Пламен Киров, а съдиите Владислав Славов, Благовест Пунев и Румен Ненков са се подписали с особено мнение под абзац втори на диспозитива на решението.

Н. Младенов: Отзоваваме посланиците независимо от решението на КС
Още...

Практиката на Конституционния съд на България определя, че принадлежността в миналото към структурите на тоталитарните тайни служби не може да бъде основание за ограничаване на конституционни права, и в частност за забрана за заемане на определена длъжност, се казват в мотивите на КС.

С оспорените лустрационни текстове по недопустим начин се въвежда колективна отговорност, без да се преценява конкретната дейност на отделните лица, пише още КС.
Равноправието на гражданите включва еднаквото им третиране от държавната власт. Сътрудниците на тайните служби на тоталитарната държава са осъществявали "правно регламентирана дейност и като цяло нейната аморалност може да бъде имплицирана само ако действащото по това време право е било обявено за противоконституционно", са категорични конституционните съдии.

В мотивите се посочва, че в конкретния случай е налице дискриминация, доколкото възприетият критерий в оспорените законови норми предвижда ограничаване на правата на служители в дипломатическата служба на основание на това, че в миналото са били сътрудници на Държавна сигурност или на разузнавателните служби на Българската народна армия. На това основание се извършва ограничаване на конституционни права чрез засягане на принципа на равноправие на гражданите закрепен в чл. 6, ал. 2 от Конституцията.

Тази дискриминационна мярка лишава определен кръг лица от възможността да бъдат назначавани или да продължават да заемат публични длъжности в дипломатическата служба, независимо от това, че отговарят на всички други изисквания на закона за съответните длъжности, се казва още в диспозитива на съда.

Текстове от Закона за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба дискриминират една група български граждани в нарушение на чл. 6, ал. 2 от Конституцията.

Оспорените разпоредби на Закона за дипломатическата служба в голяма степен обезсмислят кариерното израстване в съответните дипломатически рангове, основано на старшинство и квалификация, въпреки че няма забрана за повишаване в дипломатически ранг на посочената група лица.

Като се отчете различието между конкретната длъжност по класификатора на дипломатическите длъжности и притежаването на дипломатически ранг "посланик" ограниченията се състоят в недопускане да се заемат специфични високо представителни и ръководни длъжности - ръководител на дипломатическо представителство и ръководни длъжности в Министерство на външните работи.

Припомняме, Народното събрание промени Закона за дипломатическата служба, въз основа на което външният министър Николай Младенов обяви, че до края на годината всички посланици с досиета ще бъдат върнати в страната.

Малко след това БСП и ДПС сезираха съда за промените. Искането бе подписано от 56 народни представители и бе внесено ден след обнародването на поправките в извънреден брой на "Държавен вестник".

В началото на месеца четирима от посланиците, обявени за връзки с бившата Държавна сигурност, заведоха дела срещу Министерството на външните работи заради връщането им в София.

Според дипломатите, прекратяването на задграничната им командировка през септември е нарушение на Конституцията, тъй като според Основния закон само президентът може с указ да отзовава посланици.