Предлага се да се въведе конкретен критерий за бързина на експертизите в съдебните дела. Целта е да се подобри бързината и качеството на изготвяните експертизи, така че съдебен процес да не може да бъде забавян извън разумните срокове.

Министерство на правосъдието предлага вещите лица, които не спазват предварително указан срок за изготвяне на експертизата, да бъдат заличавани от списъците, за да не затрудняват процеса.

Това е сред промените, заложени в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. Проектът е публикуван за обществено обсъждане, след като е обсъден на заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, проведено на 21 ноември.

В Наредбата се предлага и по-високи критерий при подбора на вещи лица и съответно по-високо заплащане на труда им.

Според текстовете едно от условията, на което трябва да отговарят вещите лица е да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър". Високата образователна степен е предпоставка за задълбочени знания в областта на науката, изкуството или техниката, се казва в аргументацията.
На практика обаче Наредбата не е лишава от възможността да бъдат вещи лица и специалисти, които са със завършено средно образование. За тях изискването обаче е обвързано с по-дълъг професионален стаж, като гаранция за професионализъм в конкретната област.

Увеличава се размерът на почасовото възнаграждение на вещите лица, като същото се определя като 3% от установената минимална работна заплата за страната към датата на възлагане на експертизата. Експертите вече ще получават и допълнително възнаграждение за работа в почивните дни, но само когато изрично от възложителя е посочено, че експертизата следва да бъде извършена в условията на извънреден труд.