Апелативната прокуратура в София, чийто район обхваща най-голямата територия на страната, представи отчет за дейността си през 2020 година.

Анализът на обобщените данни за района на Софийската апелативна прокуратура, в който живее над 1/3 от населението на страната, показва спад на регистрираните престъпления през изминалата година. Наблюдава се и известно увеличение на процента на разкриваемост от страна на органите на реда.

Прокурорите от апелативния район са работили по 85 003 преписки, като 95,6% от тях са решени своевременно. С 35% пък са се увеличили преписките, образувани след самосезиране.

Установено е увеличение на потвърдените прокурорски актове при упражнен инстанционен контрол.

През 2020 г. са наблюдавани общо 79 366 досъдебни производства, като новообразуваните през периода са 35 053. Подобрена е срочността на прокурорските произнасяния - 97,98% от досъдебните производства са решени в рамките на едномесечния срок. Досъдебните производства, взети на специален надзор от прокурори в Апелативна прокуратура - София, са 831. От тях новообразуваните през 2020 г. са 504.

Сред досъдебните производства, образувани за извършени тежки престъпления и с особен обществен интерес, преобладават дела за незаконен трафик на наркотични вещества и контрабанда (5 345), данъчни престъпления (2 083), изготвяне и прокарване в обръщение на неистински парични знаци и кредитни карти (1 581), корупционни престъпления (999), злоупотреба със служебно положение (485), престъпления на длъжностни лица с вероятен корупционен мотив (427), изпиране на пари (244) и злоупотреба със средства и фондове на Европейския съюз (164).

В района на Апелативна прокуратура - София в съда, по прокурорски актове, са били образувани 8 202 дела. Осъдени и санкционирани с постановен съдебен акт са 7 818 лица. Отчетена е положителна тенденция за намаляване на оправдателните присъди. Относителният им дял към всички лица с постановен съдебен акт е 4,19% за целия апелативен район.

Значително се е увеличил броят на изготвените от прокурорите уведомления по реда на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество - общо 881 за 2020 г. Внесените искания от прокурор за обезпечаване на конфискацията, глобата и отнемането на вещи в полза на държавата бележат ръст със 194% в сравнение с предходната 2019 г.

Отчита се и засилена активност по противодействие на битовата престъпност и разпространението на наркотици. Проведени са множество специализирани акции по места.