В понеделник в 13.00 ч., Николай Цонев ще се яви на разпит в Главна дирекция „Национална полиция" във връзка със сигнал, подаден срещу министъра на отбраната Аню Ангелов.

Сигналът до Софийската градска прокуратура срещу Аню Ангелов е подаден на 13 ноември 2012 г. от ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА" чрез председателя й Николай Цонев, във връзка с издадена заповед от министъра на отбраната в края на 2011 г.

С тази заповед финансови средства, които са икономии от Фонд „Работна заплата" са пренасочени за изплащане на капиталови разходи, свързани с хеликоптерите "Пантер".

Първоначално, с друга заповед тези икономии са били предназначени за изплащане на допълнително материално стимулиране на военнослужещите и служителите от Министерството на отбраната.

Промяната на предназначението на тези средства е нарушение на финансовата дисциплина и Закона за държавния бюджет за 2011 г. За подобно пренасочване законът изисква акт на Министерския съвет, какъвто в конкретния случай липсва.

Прокуратурата е сезирана да извърши проверка осъществено ли е нарушение по чл. 254 а, ал.1 от Наказателния кодекс, а именно - нарушил ли е министърът бюджетен закон или подзаконов акт и разпоредил ли се е с бюджетни средства не по предназначението им. Наказанието е лишаване от свобода до три години или пробация, както и лишаване от права да заема определена държавна или обществена длъжност.

Според преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., икономията на разходите за заплати може да се използва само за изплащането на парични или предметни награди и допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в съответствие с действащата нормативна уредба.