Министърът на околната среда Емил Димитров разпореди на РИОСВ - София да извърши дейности по установяване до каква степен нерегламентирано депонираните отпадъци в община Невестино са опасни за живота или здравето на хората и причинили ли са немаловажни вреди за околната среда.

По разпореждане на Районната прокуратура в Кюстендил и съгласно дадените на РИОСВ - София от министър Димитров указания, eкоинспекцията съвместно с Районна прокуратура и Районно полицейско управление - Кюстендил извърши проверка на нерегламентирано замърсяване с отпадъци в община Невестино.

При инспекцията е установено, че в землището на село Четирци, община Невестино, е замърсен терен с битови, строителни и растителни отпадъци с площ над 1600 кв. м. Имотът се намира над закритото общинското депо за неопасни отпадъци и е частна общинска собственост с трайно ползване - пасище. Открито е и второ нерегламентирано сметище с битови и строителни отпадъци срещу оградата на закритото общинско депо.

На кмета на община Невестино е дадено предписание за почистване на отпадъците и е съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за управление на отпадъците.

Проверките по случая продължават и след приключването им ще бъде определено наказателното постановление с размера на санкцията.