С 5.4 млн. Евро по ФАР започва реализирането на два проекта, чрез които ще се разработи модел на пилотни звена за спешна медицинска помощ в две области - Враца и Смолян, намиращи се на територията на съответните областни многопрофилни болници.

Проектът се състои от два подпроекта. Единият - туининг проектът, ще продължи 18 месеца1 млн. Евро.

Вторият проект - за доставка и монтаж на медицинско и немедицинско оборудване, е на стойност 4,4 млн. евро.

При изпълнението на туининг проекта ще бъде направен преглед за реалните потребности от здравни услуги и анализи за необходимите медицински услуги в двете пилотни области и ще се изготви предложение за преструктуриране на болничните услуги в тях, както и на услугите, предоставяни от спешната медицинска помощ.

Предвижда се създаването и разпространение на протоколи за добра клинична практика при спешни състояния. Ще бъдат обсъдени препоръки за мултиплициране на изградения в рамките на проекта модел на взаимодействие между болничната и спешната помощ на национално ниво.

Областите Враца и Смолян бяха определени за пилотни региони на проекта по няколко критерия. Двете области са средни по големина по отношение на броя обслужвано население - в границите от 100 000 до 300 000 души, имат отрицателни демографски тенденции и по-високи или равни показатели за заболеваемост и смъртност спрямо средните за страната.

Регионите се намират в по-слабо развити и по-малко перспективни части на страната (от гледна точка на икономика, инфраструктура, географски условия) и са включени в стратегическите планове на правителство за бъдещо насърчаване на икономическото развитие и инвестициите. За тях е характерна висока степен на безработица и висок процент на малцинствени групи.

Създаването на центровете за наблюдение, диагностика и лечение на спешни състояния в медицината в пилотните области ще доведе до подобрен достъп на населението от региона до качествени медицински услуги и осигуряване на по-добри възможности за ранна диагностика, своевременно и адекватно лечение на спешните състояния в медицината с особено внимание върху сърдечно-съдовите заболявания.

Ще се намали смъртността и ще се създадат условия за предотвратяване на ранни и последващи усложнения в протичането на болестта.
Като ефект се очаква и намаляване на честотата на неправилно третираните болни. От съществено значение е и заложеното подобряване на материалната база, организацията на работа и квалификацията на медицинския персонал.