Върховния административен съд е отменил наредбата от 2014 г., която касае минималните размери на адвокатските възнаграждения. Наредбата е издадена от Висшия адвокатски съвет (ВАдС) и е обнародвана в Държавен вестник, бр.28 от 28.03.2014 г.

Съдиите от ВАС се позовават на нарушения в съдопроизводствените правила при приемането на този подзаконов нормативен акт - към него няма приложени мотиви и доклад към проекта за изменение. Също така не е проведено обществено обсъждане.

Тричленният състав е приел, че има нарушение на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и на чл.28, ал.2 и 3 от закона, свързани с изискването проектът на нормативен акт да бъде публикуван на интернет страницата на ВАдС, заедно с мотивите, съответно доклада, преди приемането му, за да се даде възможност на заинтересованите лица да предоставят в 14-дневен срок предложения и становища, както и към него да има изготвени мотиви, съответно доклад, с изискуемото съдържание по чл.28, ал.2 ЗНА.

Административното дело беше образувано по протест на Върховна административна прокуратура.

Решението на тричленния състав и може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС.