Върховният административен съд със свое решение от 21.02.2018 г. е отменил разпоредбите на Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР), с които се се уреждат отношенията, свързани със случаи и начини за извършване на преизчисление на количеството електрическа енергия, потребено от битови и небитови клиенти от операторите на съответните мрежи и то едностранно.

Разпоредбите 48, 49, 50 и 51 от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети с т. 3 от Протоколно решение № 147 от 14.10.2013 г. на КЕВР бяха оспорени от Върховната административна прокуратура през 2017 година

Сред основанията на протеста на Върховната административна прокуратура са, че посочените норми са приети в нарушение на основни начала на административното производство - законност; равенство; достъпност, публичност и прозрачност; последователност и предвидимост и при неспазване на приложими разпоредби на Закона за нормативните актове, въведени за гарантиране на принципите за обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.

Решението на тричленния състав на ВАС е № 2315/21.02.2018 г. по адм. дело № 3879/2017 г. Така правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети с т. 3 от Протоколно решение № 147 от 14.10.2013 г. на ДКЕВР /КЕВР/ са отменени.