Административен съд София - град (АССГ) отмени мълчалив отказ на Изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД за предоставяне на достъп до обществена информация.

Дело от 2016 г. е образувано по жалба на Мая Манолова - омбудсман на Република България, срещу отказ на изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД за достъп до исканата от нея обществена информация.

По информация на омбудсмана, над 15 млн. лева е събрало дружеството от юрисконсултски хонорари през 2015 г. чрез дела срещу 21 хиляди столичани.

От бизнес плана за развитие на дружеството, представен пред Столичния общински съвет, се вижда че "Топлофикация" е платила около 3 млн. лв. на външни адвокатски кантори.

В десет точки омбудсманът е пожелала да се информира за размера на присъдените и събрани юрисконсултски възнаграждения по съдебни и изпълнителни дела, заведени от дружеството за 2015 г.

1.Какъв е размерът на присъдените юрисконсултски възнаграждения по съдебни и изпълнителни дела, заведени от "Топлофикация София" ЕАД за 2015 год.?

2. Колко от присъдените на Топлофикация за 2015 г. юрисконсултски възнаграждения са събрани, как са осчетоводени и как са разходвани?

3. Колко юрисконсулти са работили в дружеството през 2015 г. и какъв е размерът на трудовите им възнаграждения за същата година?

4. Какъв е размерът за 2015 г. на изплатените от дружеството заплати и допълнително материално стимулиране на юрисконсултите?

5. Какъв е размерът на средствата, изразходвани от дружеството за повишаване квалификацията на юрисконсултите и за предоставяне на здравословни условия на труд, в т.ч. материално-техническа обезпеченост за полагането му?

6. Какъв е броят на заведените срещу длъжници съдебни и изпълнителни дела през 2015 г.?

7. Какъв е размерът на внесените върху юрисконсултските възнаграждения данъци за 2015 г.?

8. Каква част от размера на присъдените за 2015 г. юрисконсултски възнаграждения са изплатени на юрисконсултите в дружеството?

9. Какъв е броят на сключените с адвокати договори за правна помощ и процесуално представителство за 2015 г. и какъв е размерът на възнагражденията, изплатени по тях?

10. По колко съдебни и изпълнителни дела през 2015 г. са ползвани адвокатски услуги?

Съдът намира, че информацията относно размера на юрисконсултските и трудовите възнаграждения, на получаваните средства под формата на допълнително материално стимулиране и размерът на възнагражденията на адвокатите е обществена, доколкото касае разходване на обществени средства.

Информацията безспорно е обществена по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ, тъй като е свързана с обществения живот и от нея може да бъде съставено мнение за дейността на задължените по закон субекти.

Информацията е и служебна, тъй като се създава и съхранява по повод дейността на органа. В случая не се касае до защитени лични данни на трети лица, тъй като се иска обща информация за размерите на средствата. Не касае конкретните лица или данни за имена, адрес, ЕГН и др.

Не може да се приеме, че информацията съдържа и търговска тайна, тъй като предмет на искане не е такава информация.

Обществена е и информацията, касаеща броят на работилите в ответното дружество през 2015 г. юрисконсулти, броят на сключените договори за правна помощ за същия период от време, както и броят на заведените от [фирма] съдебни изпълнителни дела и броят на съдебните и изпълнителни дела през 2015 год., по които са ползвани адвокатски услуги.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община, следователно средствата за възнагражденията на юрисконсултите и на процесуалните представители, за които се иска информация са общински.

Основателен в случая е наведеният довод, че достъпът до тази информация ще позволи да се формира мнение относно начина на работа на ответника, начина на управление /изразходване/ на общинския капитал, как се осъществява надзора на това управление.

Решението на АССГ може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.