Съдия Мариета Райкова оглави Спецсъда. Решението е на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. С 11 гласа "за" Мариета Христова Райкова-Пашова бе избрана за административен ръководител на Специализирания наказателен съд. Информацията е на ВСС.

Другият кандидат Мария Василева Карагьозова не получи подкрепа от членовете на Колегията. Против двамата кандидати имаше по един глас.

Мария Райкова има над 23 години юридически стаж. Над 21 години е в органите на съдебната власт като следовател и съдия.

От 23 май 2018 г. е заместник на административния ръководител на Специализирания наказателен съд.

Тя определи като основна цел за административния ръководител кадровото обезпечаване и решаването на сградния проблем на съда.

Райкова иска да бъде увеличен щатът на съдебните помощници, както и за разтоварване на магистратите от дейности извън правораздавателната им компетентност като разпределението на делата.

Съдия Райкова иска да запази практиката на обсъждането на дела, преминали касационна проверка, както и на решенията на Съда на Европейския съюз, представляващи интерес, чрез възлагането им за доклад на конкретен съдия.

Предлага се доразвиване на практиката за водене на електронна папка за справочни нужди по делата, чрез която страните по делото да разполагат с пълен набор от материалите по него. Акцентира се на използването на електронните системи за уведомяване на страните и обмяна на кореспонденция с тях.

Въпроси към кандидата поставиха Лозан Панов - председател на Върховния касационен съд, Боян Магдалинчев - представляващ ВСС, Цветинка Пашкунова, Боряна Димитрова, Вероника Имова, Атанаска Дишева, Севдалин Мавров, Красимир Шекерджиев - членове на ВСС. Те я питаха за скептицизъм към работата на специализираните институции, възприемат ли магистратите проверки на горестоящи съдилища като намеса във вътрешното им убеждение.

Новият шеф на Спецсъда бе питана за сградния проблем, за микроклимата в Спецсъда, натовареността и приложението на Системите за измерване на натовареността и за случайно разпределение на делата, във връзка с кадровия проблем на съда.

Съдия Райкова бе подкрепена от членовете на ВСС Цветинка Пашкунова, Драгомир Кояджиков и Красимир Шекерджиев.