След края на лятото ВАП установи множество нарушения на детските площадки.

Върховна административна прокуратура (ВАП) се е самосезирала на 17.06.2021 г. по медийни публикации за инцидент с дете, което пострада от футболна врата.

С цел обезпечаване живота и здравето на хората от ВАП е създадена организация, в резултат на която от териториалните прокуратури са инициирани проверки по спазване изискванията за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра в цялата страна и начините на осъществяване на контрол по тази наредба от кметовете на общини.

Към настоящия момент проверките на над 7000 площадки в страната са приключени. Много от тях не са били приведени в съответствие с изискванията.

Прокуратурата иска проверка на детските площадки у нас

Прокуратурата иска проверка на детските площадки у нас

След инцидент с дете

Видно от докладите на контролните органи, основните нарушения, констатирани по време на проверките, са свързани с инспектирането и поддържането на площадките за игра, привеждането им в съответствие с изискванията за безопасност, липса на изготвен план за безопасност. Не се извършват и периодичен /по функционирането и стабилността на съоръженията за игра/ и годишен контрол /на общото ниво на безопасност на площадката за игра/ спрямо изискванията на Наредбата.

Не се съставят доклади за резултатите от проведени проверки. Именно поради липса на системно обследване на площадките за игра се достига до тяхното конструктивно изменение /наличие на счупени и изменени, нуждаещи се от ремонт или подмяна съоръжения/, което създават риск от нараняване.

При много площадки в страната липсват табели /и поставени огради /съгласно нормата.

За констатираните нарушения от териториалните прокуратури са изготвени общо 152 предложения с оглед предприемане на мерки за премахване, възстановяване и обезопасяване на съоръженията в местата за игри.