Следователят от НСлС Стефан Петров е предложен за член на прокурорската колегия на ВСС от 62-ма свои колеги, съобщиха от Висшия съдебен съвет (ВСС).

На 12 януари 2021 г. изтече срокът за отправяне на предложения за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите, съгласно чл. 29в от ЗСВ и чл. 12 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. Съобразно посочените разпоредби срокът за депозиране на предложения приключва не по-късно от два месеца преди първата събота на провеждането му - 13 март 2021 г.

До 18 януари 2021 г. кандидатът за изборен член на ВСС следва да представи в писмена форма подробна автобиография, мотивите си и концепция за дейността на ВСС, документи за съответствие с изискванията на закона, декларация, свързана с несъвместимостта или за обстоятелства, които могат да доведат до частен интерес по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при вземане на решения, за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си.

До 26 февруари 2021 г. се приемат становища за кандидата и въпроси към него от съдии, прокурори, следователи, юридически лица с нестопанска цел. Те могат да бъдат представени пред Прокурорската колегия.

На интернет сайта на ВСС в раздел "Общо събрание на следователите за избор на член на Висшия съдебен съвет" до момента са публикувани документите за номинацията на Петров.