Двама братя са осъдени за използване на неверни сведения и документно престъпление при кандидатстване за финансиране по програма за развитие на селските райони.

Според обвинителния акт престъплението е по чл.248а НК и по чл.316, вр. чл.308, ал.1 от НК.

Единият брат - Златко. И. получи от съда в Русе присъда от две години лишаване от свобода. На основание чл. 66, от Наказателния кодекс  изтърпяването на наложеното наказание е отложено за срок от четири години и глоба 2000 лв.

За същото деяние другият брат - Йордан. И. е получил една година и шест месеца лишаване от свобода, с изпитателен срок от три години и глоба в размер на 1500 лева.

Златко И. и Йордан И. през периода от 15.12.2008 г. до 19.01.2010 г са подали пред Областна разплащателна агенция гр.Русе към ДФ „Земеделие” заявления по „Закона за подпомагане на земеделските производители” и по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Според обвинението в бизнес – план, приложен  към заявленията, те са представили неверни сведения – че отглеждат в собствените си животновъдни обекти в с. Кошов, 125 бр. свине и че нямат изискуеми публични задължения към държавата, за да получат средства в размер на 48 892,00 лева от фондове, принадлежащи на ЕС - от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Двамата братя са признати за виновни и по обвинението, че на 12.11.2012 г. са представили неверни сведения – че отглеждат в собствения си животновъдни обекти, 238 свине за угояване, че земеделските стопанства, отговарят на съществуващите стандарти на Общността относно изискванията за опазване на околната среда, за безопасност на труд, на фитосанитарните, ветеринарно - санитарните изисквания, хигиена и хуманно отношения към животните, за да получат средства  от европейските  фондове.

Двамата братя са осъдени да заплатят в полза на държавата сумата от общо 48 892  лева – обезщетение за причинени имуществени вреди.

Присъдата подлежи на обжалване или протест пред Апелативен съд В. Търново.