Тричленен състав на Върховния административен съд отмени Становище по екологична оценка на министъра на околната среда и водите, с което е съгласуван Проект на Изменение на Общия устройствен план на община Приморско.

Делото беше образувано по жалби на Фондация "Българска Фондация Биоразнообразие" и на "Перла Г" АД.

Магистратите връщат преписката на министъра за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.

Според тях са допуснати пропуски и непълноти в Становището, Доклада за екологична оценка и Доклада за оценка на съвместимостта при изследване на характеристиките на околната среда за територии, които ще бъдат засегнати от измененията в Общия устройствен план.

Природозащитници предупреждават за ново презастрояване на Черноморието

Природозащитници предупреждават за ново презастрояване на Черноморието

Призовават за промени в Закона за устройство на Черноморието и за запазване на незастроените местности

Според съда не са взети предвид всички съществуващи екологични проблеми, свързани с проекта, включително тези, които се отнасят до се райони с особено екологично значение. По отношение на някои местообитания не са преценени вероятните значителни въздействия върху биологичното разнообразие, фауната и флората, посочват съдиите.

По тази причина те не могат да приемат, че смекчаващите мерки, които са предвидени за предотвратяване на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана, ще компенсират негативните въздействия за опазване на околната среда.

Решението на ВАС може да се обжалва в 14-дневен срок.

Активисти скочиха срещу застрояването на Приморско

Активисти скочиха срещу застрояването на Приморско

Обсъждат проект за нов Общ устройствен план на общината