Започна процедурата за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия от Пленума на Върховния касационен съд.

Председателят на ВКС уведоми с писмо ръководителите на апелативните, окръжните, военните съдилища и Специализирания наказателен съд за възможността да се подават писмени заявления за участие в процедурата.

Срокът за подаване на заявления е до 9 юли включително.

Според Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия Пленумът на ВКС избира за членове на КАК 10 действащи съдии, които са разпределени по следния начин: 5 съдии със специализация по гражданско право, 4 съдии със специализация по наказателно право и 1 съдия със специализация по търговско право.