Върховният касационен съд (ВКС) е отправил искане Конституционният съд (КС) да разгледа разпоредбите на чл. 230, ал. 1 - ал. 6 от Закона за съдебната власт, изменени през 2016 и 2017 година.

Върховните съдии оспорват в цялост залегналия в Закона за съдебната власт (ЗСВ) регламент за отстраняването от длъжност на съдия, прокурор или следовател.

Цачева не смята, че има недосегаеми магистрати

Цачева не смята, че има недосегаеми магистрати

ГЕРБ внася референдума на дневен ред в НС

Искането на касационните съдии е за установяване на противоконституционност на няколко отделни свързани помежду си разпоредби, които образуват единен "нормен комплекс".

"Изразяваме мнение, че залегналата в ЗСВ регламентация на отстраняването от длъжност на съдия, прокурор или следовател е противоконституционна поради несъответствие с чл. 4, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 31, ал. 4, чл. 48, ал. 1 и ал. 3 вр. чл. 16, чл. 56 от Конституцията на Република България", пише в искането.

Според съдиите от ВКС регламентът на временното отстраняване на магистрат от длъжност несъразмерно накърнява трудовите права на временно отстранения от длъжност съдия, прокурор или следовател; не гарантира разумен баланс между защитата на обществения интерес и правата на засегнатото лице. Също така не допуска самостоятелна преценка на основателността на искането за отстраняване от страна на съответната колегия на ВСС и на съда при обжалване на решението за отстраняване с оглед на доказателствената обезпеченост на обвинението срещу привлечения като обвиняем съдия, прокурор или следовател, както не се предвижда и диференциран подход, който да отчита вида, спецификата, степента на обществена опасност на инкриминираното престъпление, конкретната длъжност на обвиняемия в органите на съдебната власт и всички други обстоятелства, обуславящи действителната необходимост от прилагането на принудителната административна мярка;

Касационните съдии посочват и че не се обезпечава правото на защита на засегнатото лице в процедурата по отстраняване, но и се лишава съдията, прокурора или следователя от правото на труд без ясни времеви параметри, като поставя продължителността на ограниченията в зависимост от продължителността на наказателното преследване, включително и на съдебните процедури за установяване на виновността, респективно невиновността му;

Пленумът на ВСС увеличи бюджета за съдебната власт за 2017 г. с 12 млн. лв

Пленумът на ВСС увеличи бюджета за съдебната власт за 2017 г. с 12 млн. лв

Решението беше взето единодушно

Законодателството не осигурява и процесуален механизъм за ефективен периодичен съдебен контрол върху принудителната административна мярка отстраняване от длъжност по чл. 230 от ЗСВ; както и неоправдано поставя съдиите, прокурорите или следователите в значително по-неблагоприятно положение от всички останали обвиняеми лица, по отношение на които се прилага мярката за процесуална принуда отстраняване от длъжност по чл. 69 от Наказателно-процесуалния кодекс.