Пленумът на Висшия съдебен съвет прие корекция по бюджета на съдебната власт за 2017 г.

Това стана на извънредно заседание за съгласуване на проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет за 2018 г. и одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2017 г.

Единодушно с 22 гласа "за" висшите магистрати съгласуваха проекта на Постановление на Министерски съвет, с което се определят конкретни задължения и отговорности на разпоредителите с бюджет при изпълнение на съответните им бюджети и се конкретизират показателите по отделните бюджетни програми.

В едномесечен срок, според Закона за публичните финанси, след обнародване на годишния закон за държавния бюджет МС приема Постановлението за изпълнение на държавния бюджет за 2018 г.

Пленумът прие корекция по бюджета на съдебната власт като намали приходите общо с 12 100 000 лв. и увеличи бюджетните взаимоотношения със същия размер по показател "Трансфери между бюджета на бюджетна организация и централния бюджет".

Одобреният допълнителен трансфер по бюджета на съдебната власт за 2017 г. покрива неизпълнението на приходите за текущата година и е за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2017 г.