На Министерски съвет днес Правителството реши наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист" да влезе в сила от учебната 2019-2020 г.

В наредбата влиза отпадането на задочната форма на обучение, въвеждане на допълнителни хорариуми за определени дисциплини и откриване на специализирани магистърски програми.

Причина за решението на кабинета са процесите по преструктуриране на учебния процес във всички юридически факултети, протичащи към момента.

Според министрите удълженият срок дава възможност на висшите училища да се подготвят и при необходимост да променят учебните си програми.

С този срок се дава възможност и на Националната агенция за оценяване и акредитация също да актуализира критериите за оценяване и акредитация на специалността "Право". Ще се създадат и необходимите условия за оценка и акредитация на специализирани магистърски програми в рамките на професионално направление "Право".