emaxpress
Въведените минимални изисквания за 30 легла за специализирана болница и 60 легла за многопрофилна болница ще доведат до закриването на поне 50 функциониращи лечебни заведения за болнична помощ.

Това съобщиха от националната асоциация на лекарите от болничната помощ във връзка с обнародваната Наредба No 49 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико - социални грижи.

Според тях ефектът ще се мултиплицира от прилагането на медицинските стандарти. Заложените в тях показатели ще доведат до административно закриване на отделения, в резултат на което болниците вторично няма да могат да изпълнят заложените в наредбата минимални изисквания.

Въвеждането на тези ограничения е немотивирано и необосновано.

Качеството на медицинското обслужване не е функция на броя на разкритите легла. Стремежът към окрупняване не е обоснован нито от медицинска, нито от организационна, нито от финансова гледна точка. Дори и да приемем, че това е правилна политика, то за подобно нещо е необходимо време. Предвиденият в наредбата едноседмичен срок еднозначно води до закриване на работещи болници.

От националната асоциация на лекарите от болничната помощ призовават здравния министър д-р Константинов да извърши преоценка на издадената наредба.

Те поискаха в бъдеще, преди да бъдат налагани такива рестриктивни мерки, да бъде извършен анализ на последиците и икономическа обосновка за въздействието им върху дейността на лечебните заведения и на системата на здравеопазване като цяло.

От асоциацията настояха да се спре изпълнението на наредбата в тази й част, до намирането на разумно решение, което да е в интерес както на работещите лекари, така и на пациентите им.

„Предлагаме да бъдат преразгледани утвърдените от предишния министър на здравеопазването медицински стандарти, като преди да бъдат приети се подложат на широко обществено обсъждане с участието на всички заинтересовани лица."