През първото тримесечие на 2018 г. безработните са 188.7 хил., от които 111.7 хил. (59.2%) са мъже и 77.1 хил. (40.8%) - жени. Това гласят основните показатели за икономическата активност на населението през първото тримесечие на 2018 година, обобщени според статистиката на НСИ.

Безработицата е с най-ниско равнище от декември 2008 г.

Безработицата е с най-ниско равнище от декември 2008 г.

Търсят се бармани, сервитьори, готвачи, камериери

Коефициентът на безработица е 5.7% и в сравнение с първото тримесечие на 2017 г. намалява с 1.2 процентни пункта. Намалението на коефициента е по-голямо при жените (с 1.8 процентни пункта) в сравнение с това при мъжете (с 0.5 процентни пункта), в резултат на което през първото тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица на жените е по-нисък от този на мъжете - съответно 5.1 и 6.3 процентни пункта.

От всички безработни лица 13.7% са с висше образование, 48.1% - със средно, и 38.2% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно: 2.5% за висше образование, 4.9% за средно образование и 18.2% за основно и по-ниско образование.

През първото тримесечие на 2018 г. продължително безработни (от една или повече години) са 99.0 хил., или 52.4% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 3.0%, като в сравнение с първото тримесечие на 2017 г. намалява с 0.7 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица при мъжете е 3.5%, а при жените - 2.5%.

От общия брой на безработните лица 29.7 хил. или 15.8%, търсят първа работа.

През първото тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 8.2% - с 2.6 процентни пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2017 година.

При мъжете коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) намалява с 1.9 процентни пункта, а при жените - с 3.5 процентни пункта, като достига съответно 9.2% за мъжете и 6.9% за жените.

Рекордно ниско ниво на безработица отчитат от Агенцията по заетостта

Рекордно ниско ниво на безработица отчитат от Агенцията по заетостта

Новорегистрираните безработни през декември са 26 348 лица

Коефициентът на икономическа активност за българите на възраст 15 - 64 навършени години е 70.6%. Това е с 1.4 процентни пункта по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2017 година, информират от НСИ.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 66.5%. В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 2.2 процентни пункта.

Коефициентът на безработица е 5.7%, или с 1.2 процентни пункта по-нисък в сравнение с първото тримесечие на 2017 година.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 337.3 хил., или 29.4% от населението в същата възрастова група. От тях 91.6 хил. души - 6.8%, са обезкуражени лица.

През първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 099.3 хил. души. От тях 1 655.8 хил. са мъже и 1 443.6 хил. - жени.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 51.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 1.5 процентни пункта.

При мъжете този дял е 57.3%, а при жените - 46.1%. През първото тримесечие на 2018 г. в сектора на услугите работят 1 971.2 хил., или 63.6% от всички заети лица. В индустрията са заети 931.1 хил. души (30.0%), а в селското, горското и рибното стопанство - 197.0 хиляди (6.4%).

От всички заети 3.8% (119.0 хил.) са работодатели, 7.2% (223.8 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88.2% (2 733.5 хил.) - наети лица, и 0.7% (23.0 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 078.4 хил. (76.0%) работят в частния сектор, а 655.1 хил. (24.0%) - в обществения.

На временна работа са 98.1 хил., или 3.6% от наетите лица.

През първото тримесечие на 2018 г. Работещите на възраст 15 - 64 навършени години са 3 023.8 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 66.5% (70.1% за мъжете и 62.8% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 40.3% (45.4% за мъжете и 34.9% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 71.1%, съответно 75.0% за мъжете и 67.1% за жените. Спрямо първото тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-висок с 2.5 процентни пункта, като увеличението при мъжете и при жените е почти еднакво.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 570.0 хил., или 58.8% от населението в същата възрастова група (63.6% от мъжете и 54.5% от жените). В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 - 64 години се увеличава с 3.6 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 4.1 и 3.2 процентни пункта.

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато. То осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната, уточняват от НСИ.

Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица. Заети са лицата на възраст 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период работят дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход.Те могат да са в болничен, в годишен отпуск или отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други, описват от НСИ.

Според тяхната методология за безработни се смятат хората лицата на възраст от 15 до 74 навършени години, които нямат работа през наблюдавания период, активно търсят работа през период от четири седмици, включително наблюдаваната, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период.За безработни се смятат и хората, които имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.

Продължително безработни са лицата, които са безработни от една или повече години.