7,2% е средномесечното равнище на безработицата през 2017 г. Това е най-ниската стойност за последните 9 години, отчитат от Агенцията по заетостта. За последно безработицата е била по-ниска през 2008 г.

От Агенцията дават за сравнение през 2016 г. средномесечното равнище на безработицата, което е било 8,7%.

6,2% безработица отчете Евростат в България

6,2% безработица отчете Евростат в България

Данните са за ноември 2017 г., а коефициентът отново е под средния 7,3% за ЕС

Статистиката на Агенцията по заетостта показва, че през декември 2017 г. равнището на регистрираната безработица е 7.1%. В сравнение със същия месец на 2016 г. равнището й се понижава значително - с 0,9 процентни пункта. Спрямо предходния месец ноември се отчита минимално нарастване на безработицата от 0,2 процентни пункта, показва статистиката.

В края на декември в бюрата по труда са били регистрирани 232 066 души. Според документите, на годишна база това с около 29 000 безработни по-малко или с 11,1%.

Новорегистрираните безработни през декември са 26 348, от които 583 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа. Броят на активираните от медиаторите и техните партньори от началото на годината достига 12 146 лица.

Предоставяните услуги в бюрата по труда са насочени както към безработни лица, така и към заети, учащи и пенсионери. През месеца като търсещи работа лица са регистрирани общо 486 заети, учащи и пенсионери, с което броят им от началото на годината вече е 5 432.

Според месечните данни на Агенцията по заетостта на работа през декември са постъпили 12 681 лица. Значителен е делът на устроените в реалната икономика - 90.7% от общо постъпилите на работа. В резултат на изпълнение на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, през месеца в субсидирана заетост са включени общо 1 173 лица, в т.ч. 1 053 по схеми на ОП РЧР, 68 по мерки и 52 лица по програми.

От Агенцията отчитат обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности. За месец са включените 72 безработни, а завършилите са 230. В мероприятия за професионално ориентиране са участвали 10 010 безработни лица.

Към момента на първичния пазар има 7 674 работни места. Над 2/3 от местата са заявени от частния сектор (75.1%). Най-много свободни работни места на първичния пазар са обявени в бюрата по труда за: преработващата промишленост (2 513); търговията (1 196); хотелиерството и ресторантьорството (646); административните и спомагателните дейности (515); държавното управление (512); образованието (395); транспорта, складирането и пощите (306).

Най-търсените професии в бюрата по труда през декември са в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи и т.н.). Търсят се квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия. Търсят се продавачи, оператори на стационарни машини и съоръжения, работниците в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорта, работниците по събиране на отпадъци и сродни на тях, преподаватели.